Tuesday, February 21, 2017


ב"ה

גרי צדק

גר = 203 = באר = ברא = אם אם
= 1202 = 203

תושב = 708 = שבות = אתה שב = ושבת
=  בת שמי השמים = 1707 = 708

גר תושב = 911 = רות מסרה = מסר תורה
=  תורה מכל דור = אם אם ובן = 1910 = 911
=  אם אם בת שמי השמים = 2909 = 911
 = יוצר אדם 

גרים תושבים = 2131 = 133
 = הויה + שוא נע + חלם + קמץ
אל אלהינו

גרה = 208 = הגר = יצחק
 = ראשון = 1207 = 208 = עולם אשר

רחל = 238 = לגרה = ויהי אור

התושבות = 1119 = 120 = בני נח
 = עמי = עומד = מועד = אליהו הנביא

גרי צדק = 407 = אות = אתו

אות היא לעולם

גרי הצדק = 412 = בית = בתי = בקדשו
=  אותה = האות אות ה
=  בשמי בשמים בארץ = 2410 =
 = אתם שמי השמים בארץ = 3409 = 412

מדובר בבית המקדש.

מקדש = 444 = לב בתי = תלדי = ילדת
=  לב גרי הצדק

גוף גר = 1012 = 13 = ברא גוף = אחד = אהבה
= אברהם צדיק = אברהם צוחק

גוף גר צדק = 1206 = 207 = אור
= תקון

גר צדק גוף הויה = 1232 = 233 = רגל
 = לגר = לברא = תקן לב

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!