Tuesday, February 07, 2017

ב"ה

האמת אודות "ספר הזהר"

הזהר = 217 = דבורה = דבר העתיקה הקדושה
= 1216 = 217 = אורי = הרואה = רזי

דבורה היא-היא הזהר.

גברים אינם מסוגלים להגיע לרמתה של דבורה השופטת והנביאה. שלא ינסו להגיע לרמתה ושלא יתעסקו במה שהם אינם מסוגלים להבין כי אין להם רחם.

הרמ"ק היה מספיק חכם ועניו לדעת זאת. הוא רמז לכך בספרו תומר דבורה.

תומר = 646 = רמות = לדורות = א-להים = מדברת

כל הרבנים האחרים שמתעסקים ב"קבלה" מנסים להרות בחכמה א-להית והם אינם מסוגלים כי אין להם רחם של בשר. רק נשים ונביאים יכולים להגיע לרמות קדושה כאלה.

עדיף שהרבנים ילמדו לפרש הלכה למעשה נכונה. זה תחומם. אם יחרגו ממנו הם רק יסתבכו ויתבלבלו.


Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!