Wednesday, February 08, 2017

ב"ה

עגל הזהב

עגל = 103 = נחמה = מחנה = מנחה
= אבק = צבאי = אהרן מרים משה
= 2101 = 103

אהרן = 906 = והכל שריר ובריר וקים

מרים = 850 = כל נשמתי = שתי עיני
= הקהל קים = הקהל שריר = גלוי הנשמות

משה = גופי מדבר = הספר

זהב = 14 = יד = הגו = גוי = דוד
= גוף צדיק = 1013 = 14

הזהב = 19 = הזבה = חוה = גוי = הוגה
= עולם חדש = 1018 = 19 = עלץ בהוה

עגל הזהב = 122 = בצל = אתם עמי
=אליהו הנביא אתם = 1121 = 122
= אתכן = נבע = ענב = כל כנסת  ישראל
= אחוד משה אהרן מרים
= גוי משה מרים אהרן
= עלץ משה מרים אהרן בהוה
= עלץ משה מרים ואהרן בי = 3119
= 122 = קרן אהרן מרים ומשה בי

פרשנות התורה של הרבנים שלילית וקודרת ובכל מקום הם רואים חטא ודופי כי עיניהם מלאות אבק בבל ולא אבק תורת משה וארץ ישראל. הרבנים רואים את התורה באופן מעוות ואז הם מרחיקים לכת בפרשנות על ההזיות הזוועתיות שלהם.

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!