Thursday, February 02, 2017

ב"ה

המאכלים לשבת משתבחים מדור לדור
התבשילים לשבת משתבחים מדור לדור

תסתכלו עמוק ע-מ-ו-ק אל תוך המשפטים בהנ"ל. כל הסודות של שבת והעולם הבא (הבא תמיד!) טמונים בהם.

אראה, בע"ה, רק כמה חלופים כמתאבן.

מאכלים = 701 = מלאכים = אשת

המאכלים = המלאכים = 706
= עולם = בדרך = דברך = עריכות

משתבח = 750 = שבת הויה יחד
= שבת הקדושים יחד = 1749
= 750 = שבת המשלמים יחד
= פעם = לכל עם = שבת גדולה
= חיל שבת = חיל אשת העתיק הקדוש
= 1749 = 750 = אטמן = זמן בא

המשתבחים = 1365 = 366 = שנוי
= השבת לחיים = דמיון אדם
= עצם אדם = עצרת אדם

תבשיל = 742 = משבת = בן גואל
= יש תבל

התבשיל = 747 = זמן = מקראות = להבין
= מהשבת = שאלותי

התבשילים = 1357 = 358 = משיח
= זמן עמך = זמן האדם = זמן רבבות

מדור לדור = 490 = מלכת = נולדת
= הנשמה הוה עד

שבת שלום ומברוך לנצח נצחים!Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!