Tuesday, June 28, 2016

ב"ה

עם ישראל חי

בכל מקום בחִלופים הבאים בו כתובה אות סופית, הכוונה היא לערך של האות הסופית.

עם = 670 = כל כתר = כל דירות
= כל טהרות = לפניך = לעיניך
= דולק לך = קבוץ אסתר = כנסת פני
= אם אבינו   1669 = 670 =
= אתר אבינו = אתר כלו אהבה

ישראל = 541 = עין ימין
= 1540 = 541 = אהל שרה
= את עיני = עיני ישעיהו
= את הקהל

עם ישראל = 1211 = 212 = ברי
= הרבה = האור = רואה = זהר
= עין ימין לפניך = 2210 = 212

בבת = 404 = קדש

רואה עם ישראל = 1423 = 424 = כדת
= רואה האור = קדש הקדשים
= בבת הקדשים

חי = 18 = בהוה = אישון = 1017 = 18
= זהה עתיק הקדוש

עם ישראל חי = 1229 = 230 = הוד והדר
= הויה דר = הויה צדיק = הויה צוחק
= כל בית ישראל יחד צדיק
= כל בית ישראל צוחק יחד
= כל בית ישראל דר יחד
= לפניך אישון עין ימין
= 3227 = 230
= אישון אהל שרה לפניך
= 2228 = 230
= אנחנו חזק

הויה = 26 = הקודשים = 1025
= 26 = כל בית ישראל יחד

אליהו = 52 = הויה הויה
= הויה כל בית ישראל יחד
= 1051 = 52