Monday, June 27, 2016

ב"ה

עלץ תימן - כל תפוצות ישראל חוזרת

בכל מקום בו כתובה אות סופית, שם הכוונה היא לערך של האות הסופית.

תפוצות = 982 = תפלותינו = בראשית אבינו
 = שם אבינו אחד = שם אבינו אהבה
= יעקב נשמתי = נשמת צאצאי

כל תפוצות ישראל חוזרות = 2200
= 202 = בר = רב = ארא

וארא = 208 = וכל תפוצות ישראל חוזרות = 2206
= 208 = יצחק = ראשון = 1207 = 208 = עולם אשר
= דקדק = נחמו נחמו

כל תפוצות ישראל חוזרות אשתי
= 2911 = 913 = בראשית
= ישראל כל תפוצות העולם חוזרות
= שם אהבה = שם אחד
= נושם ספר התורה
= 1912 = 913 = משה נושם תורה
= רוח מאפי נושם תורה = משה מחייך
= רוח מאפי מחייך = זאת שרה
= אהבת שרה = זאת הכלה למעשה

תימן = 1150 = 151 = מקוה = קנא
= עינים קדשו = עינים שמי השמים בארץ
= 3148 = 151

אומר רבנו אליהו הנביא, פי הויה א-להינו: קנא קנאתי!

קנא קנאתי = 712 = בין
= יבן = שבתי = תשבי

ישראל = 541 = אמך = להעלות
= ראשי יהודה = עין ימין
= הויה מגשים כל תקוה
= 1540 = 541

עלץ תימן = 2150 = 152 = נקב
= כל ארץ = 1151 = 152
= קרן תימן = עין שמאל
= עמך הויה מגשים כל תקוה

ארץ = 1101 = 102 = צדקו אתך
= א-להינו = אהלינו

פנימיות כל רצון = 1642 = 643
= ארץ ישראל = עין ימין א-הינו

אומר רבנו ישעיהו בן אמוץ, פי הויה א-להינו: נחמו נחמו עמי