Tuesday, June 21, 2016

ב"ה

התחממות העולם

חם = 608 = רבות = תרבו = את אור
=  תקון ישעיהו = 1607 = 608 = תורת אם
=  אם כך ספר התורה = האב שש

התחממות = 899 = גופי נשמתי

התחממות העולם = 1610 = 611 = אים
=  ראית = תורה

יום = 616 = התורה = תיור = תורי = יותר
=  שישו = שושי = החם בא

כל יכולותיך = 1032 = 33 = גל = לב תם
=  עלץ לב

וכל כחותי = 500 = כל כחותיו
= כחותינו = ך = שר
= ולדנית = את גופי
= גופי ישעיהו = סגול + את
= אֶת

שמש = 640 = מ"ם = היהודים = עיניך
= עיניו כל כחותי = עיני כל כחותיו
= חם לב = לברא אות = לברוא את = לב ישעיהו אור
= תקון לב ישעיהו = 1639 = 640 = לברא כל החמר בארץ
= לברוא אור צדק = תקון לב תקון צדק = 2638 = 640
= לבו בם = חלם + ב = בֹ

גל עיניך = 673 = שמש כל יכולותיך
=  עיניך כל יכולותיך = אנו התורה = אנו יום
 = 1672 = 673 = אם כנסת ישראל
= אם חסד = אם היה הוה ויהיה

אור וחם = 821 = אכף = העליון

לברא את כל החמר בארץ = 2040 = 42 = לבי

לברוא את כל החמר בארץ = 2046 = 48 = חמ
= מח = גילה = כוכב = יובל = בלוי

לברא את כל החמר בעולם = 1645 = 646 = א-להים
=  מדברת = לדורות = ושמש = ועיניך = שמוש = משוש
=  אלה האדם = אלה עמך

לא אסביר איך לעשות זאת. די לאלה הלא רואים לדעת כי אפשר להגיע לדרגה זאת.

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!