Saturday, June 25, 2016

ב"ה

הגנה מפני הַנֹּגַהּ

נח = 58 = מחי = לב הויה
= הויה השוכן = 1057 = 58
= בנו = נגה = יהיה יחוד = יהיה כח
= לחיי = כח יהודה

בני נח = 120 = בני בנו = הבנה בנו
= הבנה מחי = עמי = עמוד = מועד
= עמדו = אליהו הנביא = צל = יהיה נולד
= יהיה מוליד = יהיה מול דוד = יהיה ידוע
= הנה עולם שמחה = 1119 = 120
= הנה עולם גשמי

הגנה = 63 = הנגה = חנה = לב אל
= נביא = בונה = ובנה = גני

מפני = 180 = מעיני = המצילה = המליצה = פעל
= הנה אליהו הנביא = אליהו הנביא עולם שמחה
= 1179 = 180 = אליהו הנביא עולם גשמי
= עמי עולם שמחה = עמי עולם גשמי
= בני נח עולם שמחה = בני נח עולם גשמי

האור = 212 = רואה = ברי = עם ישראל
= 1211 = 212 = השוקף = השקוף = התקון

הגנה מפני הנגה = 306 = אשה
= הנגה הגנה מעיני = הנגה הגנה מפני
= הנגה מעיני חנה = גני מפני חנה
= הנגה מפני נביא = הנגה מעיני נביא

קליפת = 620 = כתר = יורדת = טהרות
= חברתי = תחביר

קליפת נגה = 678 = הנביאים

כלנו נולדים בהריון. העובר ברחם-דמיוננו הוא חזון הבריאה שלנו. הדבר הכי חשוב לנו, המצווה העליונה, היא ההגנה על העובר שלנו. וההגנה הכי חשובה היא הגנה מהאור האין סופי, כל עוד העובר אינו מספיק חזק לעמוד בו.
לכן, אנו בונים על עצמנו מנגנונים רבים של הגנה. אנחנו מתעלמים מהאור האין סופי כל עוד העובר בנו, הווי אומר: חזון הבריאה שלנו עדין לא חזק די הצורך לעמוד בו. אנחנו שוכחים את האור האין סופי. אנחנו חיים בהכחשה עצמית עמוקה. אנחנו שוכחים את האור האין סופי על ידי הטלת עצב וצער, יגון ודכדוך, עוני וחולי וקשיים – וכל אלה לצמצם את עצמנו – ואנו סובלים את כל אלה רק כדי להגן על החזון שלנו כל עוד הוא אינו מספיק חזק לעמוד בפני זיו האור האין-סופי. זאת הסיבה לכל צער בעולם.

אולם, אין שום צורך לסבול בעולם זה כדי להגן על החזון שלנו. הפוך על הפוך, עלינו להינות בעולם הזה. ההנאה איננה רק ההגנה הכי נעימה, אלא גם הכי יעילה.

בדיוק כמו שההגנה הכי טובה מפני השרפות והתיבשות מלהט השמש היא חשיפה עצמית לאור וחֹם השמש בהדרגה וקבלת שיזוף מבוקר, גם עלינו לחשוף את עצמנו לשמחה ולהנאה ולכייף בהדרגה, עד שנוכל לעמוד בפני האור האין סופי בגופינו וכך נגלה כי גם החזון התחזק יחד אתנו ומוכן להתגלות ולהחשף.

דברי הנביאים הם האור המגן עלינו מפני האור האין סופי וגם משכללים אותנו ומחזקים אותנו לשאת את האור האין סופי.

ואלה סודות של ענין היציאה מהכֹח אל הפֹעל.