Friday, June 24, 2016

ב"ה

שמש

בכל מקום בו האות סופית כתובה, הכוונה היא לערך של האות הסופית.

שמש = 640 = מ"ם = עיניך = פניך
= היהודים = החברה הקדושה

זמן = להבין = מקראות = ראות עיני = ראות הקהל
= אות ספר = ספר כל החמר בארץ = 1746 = 747
= גופך מנסח

המקראות הגדולות = 1206 = 207 = אור
= תקון = שקוף = שוקף = כל עפר ציון
= כל ספרי ציון = כל שכל ציון
= כל ספרי משכילות

לבנה = 87 = כל הלב = פז = עיר ציון
= 1086 = 87 = עיר משכילות

צדק = 194 = יפקד = פקדי
= דוד פעל = הגו פעל
= מנקד = נולד בארץ
= 1193 =194 = ידוע בארץ
= הוה עד בארץ = אליהו הנביא מתגלם
= בעיני אליהו = אליהו הקבלה
= בעיני ישעיהו בן אמוץ
= 2192 = 194

ועד הקבלה = 222 = כבר = ברכ
= הבירה = ספר דברי הימים
= 1221 = אחזור = דבריו

:-]
ועד הקבלה! איזה מצחיקים! קטעים אתם.

שבתאי = 713 = יגן = אבין = אב קדום
= תשובה = שבת חג = קדוש שבא
= אתם אשתי = 1712 = 713
= אתם העולם = עלץ תשבי = קרן תשבי

כוכב = 48 = מח = יובל = בלוי
= גילה = חיל = הויה אתכם
= 1047 = 48 = יחד הקדושים

כוכבים = 658 = חנם = הגדולים
= הדוגלים = התורה לבי

אני לא מתכוונת כי הכוכבים קדושים! אני מתכוונת כי במקום לראות את פני הקדשים, רבנו רואים כוכבי לכת ונקודות קטנות של  אור. הבה נפתח את לבבותינו וכן גם נפקח את עינינו.