Thursday, June 23, 2016

ב"ה

דרך ארץ קדמה לתורה – ויקרא רבה ט:ג

המובן האמתי של דרך ארץ הוא חֻקי הטבע שאנו מקבלים על עצמנו כחֻקים בסיסיים ביותר. מדובר גם בחֻקי הטבע וגם בהתיחסות בין אדם לחברו. חֻקי הטבע הם החסד המובנה בבריאה וכל ההתיחסות בין אדם לחברו חייבת להיות בהתאם לחסד המובנה הזה.

רק אם אנו מקבלים עלינו את חֻקי הטבע העליונים ביותר, דהיינו חֻקי הטבע האלהיים, אנו יכולים להבין נכונה את חֻקי התורה ולעשותם כרצון ה'; ורק אז כל מערכות החוקים האחרות מתבטלוץ כלא היו. שום מערכת חֻקים אחרת לא תוכל להיות בת
ֹקף לגבינו כי כל מערכת חֻקים אחרת מבוססת על חקי טבע מוסכמים שגויים. אם אנחנו חיים בטבע של הויה, שום חוקי טבע אינם יכולים להגביל אותנו.

בכל מקום בו כתובה אות סופית, הכוונה היא לערך של האות הסופית. הכתיב בחלופים הבאים הוא הנכון, ללא הוספת אמות הקריאה מיותרות.

חסד = 72 = היה הוה ויהיה
= גלגול = ויכלו = כנסת ישראל
= 1071 = 72

טבע = 81 = אנכי = מבטל
= היינו = כסא = מלוה
= מולה = מוהל = כונה

הטבע = 86 = כולל = עבדי
= חסד דוד = אוהב חסד
= הגו כנסת ישראל = 1085
=86 = אפה

דרך ארץ = 1805 = 806 = ציון*
= ארץ קדם = ארא עץ החיים
= לעשות

לא רק צִיּוֹן, אלא גם צִיּוּן – הווי אומר, הדרך בה אנו מציינים ומגדירים דברים.

החקים העליונים = 1504 = 505
= שרה = הלכה למעשה*
*מדובר לא בהלכה למעשה של הרבנים, כי היא מבוססת על חקי טבע שגויים, ואי הבנות הנקרא, אלא מדובר בהלכה למעשה של הצדיקים.

לב שרה = 537 = השוכן החקים העליונים
= 2535 = 537 = לב החקים העליונים
= אצילות

החקים העליונים בתקף = 2806 = 808 = אברהם
= רחם = בציון

רק החקים העליונים תקפים = 2994 = 996
= שלומכם = רצון = צוץ = מלכותך

רק חקי א-להים = 1064 = 65 = א-דני

רק חקי הא-להים = 1069 = 70 = סוד