Thursday, November 06, 2014

ב"ה

ענג נצחי

בעברית תקינה המילה "עונג" כתובה ענג. אם כי, אנו יכולים לכתוב ענוג (ולא עינוג) או וענג או ענגו. במקום "עינוג", אפשר לכתוב יענגו או וענגי. כשאנו עושים גימטריאות, עלינו להקפיד על איות נכון כדי לגלות את הסודות הטמונים בתורה.

כמו כן, כאשר אני כותבת אות סופית, אני מתכוונת לגימטריה של האות הסופית. אם וכאשר אתכוון לגימטריה הרגילה של אות, אכתוב את האות הרגילה, גם בסוף תיבה. למשל: אם כתבתי את האות ם, אני מתכוונת ל-600, ולא ל-40. אם אתכוון ל-40, אכתוב מ, ולא ם, גם בסוף תיבה. אדם = 605, אדמ = 45.

הענג הוא ראשית מחשבת הויה, תכלית הבריאה ויסוד כל בריאה. על המבקש להגיע עד סוף מחשבת הבריאה להעמיק בענין הענג כי החכמה היא הענג.

למילה ענג יש גימטריה מוזרה: 123. מספר זה נראה חסר משמעות ומבקשת השלמה. האות הטבעית להשלים את הערך 123 היא ז, כדי לסכם למספר עגול. בע"ה, תכף נראה מה קורה כאשר אנו משלימים את המילה ענג = 123 באות ז' ולמה ומדוע זה כה משמעותי.

לפני כן, ברשותכם, כמה חילופים למילה ענג:

ענג = 123 = כל חכמה* = כל יחוד אל דוד = חסד אמי
= כנסת ישראל אמי = 1122 = 123 = חסד מתים
= גמל כל = מלא בכל
= יסוד גיל = יסוד גדול = אדמה חכמה = סוד נבא
= נביא עולם שמחה = חג אליהו עולם שמחה
= חכמה אלף בית גמל דלת הא וו זין חית טית +
יוד כף למד מם נון סמך עין פא צדי קוף ריש שין שין תו
= 11,039 + 73 = 11,112 = 123
= יהיה נגלה = קבוץ כל בית ישראל יחד נגלה = 2121 = 123

*ענג = כל חכמה. הענג חיב להיות בחכמה. אחרת הוא אינו ענג אלא השתוללות והתהוללות.

ענג לכל = 203 = ענג ועד = עוד ענג = באר = אבר = ברא
= ענג יסוד = ענג לומד = ענג למוד

אברהם = 808 = ברא אדם = רחם = יסוד אדם ענג

ספר התורה פותח באותיות ברא = ענג לכל. ענג לכל הוא ראשית מחשבת הויה ותכלית הבריאה, כפי שאמרנו. עתה אנו רואים שהדבר נכון וקים.

בראשית = 913 = ענג לכל קים = עוד ענג קדום
= ענג קים ועד = ענג יסוד קים
= ענג יסוד עלץ אדם לעד = 1912 = 913
= תקון עולם = שם אחד = כל כ"ז אותיות אחד
= כל כ"ז אותיות אהבה = עולם צדק

קבוץ כל בית ישראל = 2011 = 13 = אחד = אהבה

ענג אהבה = 136 = קול = קרן הצהלה = 1135 = 136
= צמו = ענג קבוץ כל בית ישראל = 2134 = קול

ענג יסוד עלץ אדם = 1808 = 809 = גוף = טף = גורם
= עלץ רחם = עלץ אברהם = קרן רחם = קרן אברהם
= בא ציון = המגשימים נשמתי

ענג יסוד עלץ האדם = 1813 = 814 = צדיקים = צוחקים
= הגוף

אמרנו כי יש משמעות מיוחדת בהשלמת המילה ענג באות ז ובמילים הכוללות את האות ז. הנה הטעם:

ז = 7 = בה  = תורת = 1006 = 7 = כל ספר התורה

ענג + ז = 130 = קל = צהלה = תורת ענג = 1129 = 130
= כל ספר התורה ענג
= כל יום ענג הרנה ועד = התורה כל ענג הרנה ועד

זכר = 227 = ברכה = הבכר = הרכב = ענג לעד

ענג זכר = 350 = שמי = ענג ברכה = יסוד עולם שמחה וצדק

ענג הזכר = 355* = שנה = מחשבה = המשבח

355 הוא הגימטריה של המילה "ספירה". אין "ספירות". מחבר ספר הזהר, שלא היה רבי שמעון בן יוחאי, לא ירד לסוף הענין.

נקבה = 157 = כל הארץ = 1156 = 157
= ירושלים

ענג נקבה = 280 = עיר = ענג כל הארץ = 1279 = 280
= כל הארץ ענג = ענג ירושלים = ירושלים ענג

ענג זקן = 930 = שלם

ענוג זקן = 936 = שלום = שם אלה

ממזר = 287 = רופא = פארו = רפאו = פאר העלץ
= 1286 = 287 = יסוד אור = אור ועד = עוד אור
= סוד עלץ וצהלה ועד
= יסוד תקון = תקון לכל = תקון ועד
= ענוג נצחי

הענג הוא יסוד כל רפואה.

ענג ממזר = 410 = ענג רופא = ענג יסוד אור = ענג תקון לכל
= 1409 = 410 = ענג תקון ועד = ענג יסוד תקון
= קדוש = קדשו = שמע = סוד ספר = דרור*

*תזכורת: בשנת השמטה עלינו לשמוט את כל החובות. דרור הוא ענג רופא.

הפרושים הנכונים של התורה גורמים ענג למעין בהם ולעושה אותם גם יחד. אם עיון ועשית מצווה אינם גורמים ענג, אנו יכולים להיות בטוחים כי לא פרשנו את המצווה נכונה. כמו בענין הממזר, הדוגמה החשובה ביותר של פירוש מצווה שגוי היא ענין העגונות. הרי:

עגונות = תענוגו = עלץ תענוגה

כפי שראינו בחילוף, ענג הממזר הוא יסוד תקון והתנאי לדרור וקדוש ה' יתברך. אם אנו מפרשים את ענין הממזר כך שאנו גורמים סבל, אנו יכולים להיות בטוחים כי לא הבנו את הענין ואנו חוטאים בעליל.

עלינו גם לתקן את פרושי הענין של מלקות.

ענג אליהו = 175 = מלקה = ענג בכל = הצהלה לי

בכל מקום בו האדם חיב מלקות, שם על השופטים לענג אותו בענג אליהו; כי האדם אינו עושה עברה אם הוא לא אומלל ועצוב. כדי להחזיר אותו אל המודעות האלהית שלו, עלינו להזכיר לו את הענג הפנימי שלו.

עלינו להעמיק בענין העגונות עד סוף דברי התורה ועד שנראה את התענוגים בדבר. רק אז נבין כי לא מדובר בשום סבל. ואם אנו גורמים לעגונות סבל בפירושינו, במקום תענוג, לא הבנו כלל וכלל את הענין. ענין העגונות הוא התענוג שבתענוג – המעמקים של תענוג. המפרש אחרת לא הבין וחוטא עד מאד.

בכל מקום בו אנו מוצאים ענג, שם אנו מוצאים שבת עולמים.

עולמים = 756 = נו"ן = כל עולם = המלא בכל חיים
= גלם ענג = החיים ענג

חי עולמים = 774 = עדן = בת שבע = שבת חסד
= ענג חי החיים

וְקָרָאתָ לַשַּׁבָּת עֹנֶג

פרוש דבר הנביא ישעיהו: וגם קראת לענג שבת.


ענג השבת = 830 = לתת = שלך

הענוגים מיועדים לעולם *הזה* ולנו, החיים עתה. אנו לא אמורים לחכות עד לאחר המות או ביאת המשיח להתענג מהחיים. העונג ומענג מבין את עניני השבת, החיים, המות והמשיח נכונה. הוא יודע מהו הגוף והוא מעריך נכונה את היותו בעל גוף. הוא יודע כי גם גופו חי עם נשמתו לנצחים ואינו מחפש עולם אחר לברוח אליו כי הוא חי חיי עדן בעולם הזה.

הזה  = 17 = ההוא = זהה = טוב = תורתי

עולם הזה = 723 = עולם ההוא = עולם זהה = עולם טוב
= ענגם

העולם הזה = 728 = ענג אדם = אדם כל חכמה
= זהה אין = זהה אשתי = זה האדון = העולם תורתי
= 1727 = 728 = כחן = יחודן = יחוד יודעים = יחוד נולדים
= יחוד מלכים = חיי נולדים

זה ענג = 135 = ענג בי = הוא ענג = קהל = הצהלה

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!