Wednesday, October 22, 2014

ב"ה

זמן - תחית המתים התמידי

מַה-שֶּׁהָיָה, הוּא שֶׁיִּהְיֶה, וּמַה-שֶּׁנַּעֲשָׂה, הוּא שֶׁיֵּעָשֶׂה; וְאֵין כָּל-חָדָשׁ, תַּחַת הַשָּׁמֶשׁ
. – קהלת א:ט

דוד = 14 = אוהב = אהוב

מה = 45 = מאד = אל דוד

מה שיהיה = 375 = שלמה = עשה

שהיה = 320 = ישי = נער

מת = 440 = תהלה = לבבות = מהנשמה
= גואל הנשמה = אבותיכם הנשמה
= 1439 = 440

חי = 18 = האהבה = האחד = העבר שמת
= 1017 = 18

תמיד = 454 = דוד מת = דוד תהלה

עתיד = 484 = תהלה לדוד = עת דוד
= יהי אור ויהי אור דוד = דעתי
= סוד התורה כל זמן = 1483 = 484
= סוד כל זמן יום = זמן לעולם

בן דוד = 716 = קיום = שבת דוד = דוד בת מכל דור

שמות = 746 = שמתו = שעשוע

עבר שמת = 1012 = 13 = אחד = אהבה

אם = כל מת עולה = פלא נולדת

מחיה = 63 = חנה = נביא = כל אהבה = כל אחד

המחיה = 68 = כל חי = הנביא = כל האהבה

זמן = 747 = מקראות = אמון = להבין = מוציאם
= קרן שמות = עלץ שמתו = עלץ שעשוע = 1746 = 747
= בני שמתו בחיים שוב
= העלץ שמת נודב בחיים שוב = 2745 = 747
= אברהם בחיים שוב
= ברחם חיים שוב = חיים ברחם שבו
= כל בניה בחיים = כל הנודב בחיים
= תחית כל העולמות שהיו
= תורת אבותיכם נולדים = 2745 = יודעים תורת אבותיכם
= עת העבר = עבר עתה  
= הנה ברא עתיד = הנה ברא לתמיד
= ברא עולם שמחה לתמיד              

ההוה כל זמן = 818 = אהיה כל זמן = תחית

ההוה הוא כל זמן = 830 = לתת = שלך
= ההוה כל מקראות בי = ההוה בטא כל מקראות

תחית המת = 1263 = 264 = סדר = נדרי

תחית המתים התמידי = 2342 = 344 = שמד = שלדי
= של דוד = שיהיה דוד = פרדם

נחת = 458 = חי מת = תהלה האהבה = אחד הלבבות
= הנשמה כל השמות בספר בראשית = 2456 = 458
= הנשמה כל השעשוע בספר בראשית = תבנו = בנות
= בת נדב

תחית המתים אינה דבר שקורא חד פעמי אחרי ביאת המשיח. תחית המתים קוראת תמיד, בכל זמן. פשוט עלינו להגיע לדרגה הנקראת משיח כדי לראותו.

האהבה מחיה את העבר שמת. כל התעוררות אהבה בלב היא תחית המתים ממש ולכל דבר.

ושתלמדו בנחת תמיד!

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!