Sunday, October 12, 2014

ב"ה

סוד הרפואה הוא לתרום

הרפואה = 297 = אוצר = קרן כל התורם חייו = 2295 = 297 = עלץ כל התורם חייו

תרם = 1200 = 201 = אר = תקן

רפא = לתרם כל = תרם לכל = תקן ועד

לרפא = רפאל = 311 = איש = האשה = שיא
= לתרם לכל = 1310 = 311 = לתקן לכל = לתקן ועד
= אנכי צחוק הויה

לתרם נשמתי = 2030 = 32 = לב = השוכן = 1031 = 32

תרם נשמתי = 2000 = 2 = כל ספר תורה = 1001 = 2
= הרצון

תרמתי את נשמתי = 2251 = 253 = נברא = מבריא = מזור
= תורמת דבר = 1252 = 253

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!