Friday, October 17, 2014

ב"ה

אני אוהב אותך

אני אוהב אותך = 982 = אותך מלה = אנכי אתך

אני = 61 = נדבה = הנאה
= אנו + ד =
= אנו מגשימים = 1060 = 61
= אנו שאר בשר
= אנו אשר בשר

אוהב = דוד = יד = די = הב הב
= זז = תגים = כל ספר התורה כל ספר התורה
= 2012 = 12 = הב כל ספר התורה הב
= שאר בשרי = אשר בשרי

אותך - זה האות שלך

לכן:

כאשר אדם אומר: אני אוהב אותך, הוא אומר:
נדבה כל ספר התורה הב אותך

אמנם הוא כל ספר התורה ממש, הוא מבקש את האות שלך להיות שלם וכשר.

תנו את אותיותיכם!

תנו = 456 = אדם קדמון = 1455 = 456 = נדבת = תדב כל

את = 401 = קרן הנשמה = 1400 = 401

אותיותיכם = 1453 = 454 = תמיד = אתנבא

סוד החיים הוא הנתינה והקבלה. תתנו בשמחה בכל הלב. תקבלו בשמחה בכל הלב. כי זה כל האדם.

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!