Friday, October 17, 2014

ב"ה

בית מקדש

יד עושה = 395 = נשמה = דוד עושה

היד עושה = 400 = ת = הנשמה = ידה עושה
= חוה עושה = כל יקר לי = כל ספרי

ידים עושות = 1406 = 407 = אתו = אות

הידים העושות = 1416 = 417 = אותי = זית = הבית

מקדש הידים = 1073 = 74 = למד = עד = לבב גואל

בית המקדש = 861 = אסף = מקדש הידים העושות
= הידים העושות קדש לי = 1860 = 861 = לאלף
= לתת אל

עבודה = 87 = פז = חסד באהבה

הידים העושות הן כל ענין בית המקדש, אחי האהובים, היקרים מכל – הידים העושות ארוחת בוקר, הידים העושות את הכביסה, הידים העושות לחם, הידים העושות מלאכה למען המשפחה והאנושות – כל עושה לנו חסד באהבה.

אין שום צורך לבנות בית מאבן. אין שום טעם לעשות המחשה או הדגמה של העבודה שאנו עושים יום-יום. אנו כבר עושים את עבודת הקודש על אמת ולכל דבר. הרואה זאת כבר בגן עדן. רק עלינו להעריך את קדושת האדם.

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!