Tuesday, October 07, 2014

ב"ה

נעלם

כאשר לומדים תורה, במקום להטיל על המונחים את המובנים שאנו כבר מיחסים להם, יש לראות את מה שהאותיות אומרות. כך, אנו מעמיקים את הבנתנו.

נקח, בע"ה, את המילה נעלם כדוגמה ונראה שהמונח נעלם יכול להיות ההפך הגמור ממה שחשבנו. כך נתחיל לראות את מה שהיה לנו נעלם.

נעלם = 750 = מין = שנת = שמתי
= פרעת = כלן = על כלם =
= כל עלם = עמי בחיים = אליהו הנביא בחיים
= כל נולדים = כל האדם יודע =  יודע כל עמך
= כל האדם מוליד = פי כל עמך
= עוד לפניך = לפניך ועד = הנה עמך ועד
= הנה דרות ועד

לפניך = 670 = עם = כל כתר = כל ישיש
= לך ממני = פני כנסת = הנה עמך = הנה דרות
= הנה האדם

עם ישראל = 1211 = 212 = הרבה = האור = רואה
= לך ממני ישראל = פני כנסת ישראלJoin the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!