Wednesday, October 01, 2014

ב"ה

אודות קרבנות, זבחים וכפרות

בע"ה נראה כי החיים הם הזבחים. אי אפשר לחיות בלי לעשות את הקרבנות ממש, ככתוב בתורה. החיים הם העבודה שלנו.

ש = 300 = כפר = יצר = מסר = מכל דור = בצבור

קרבן = 1002 = 3 = ג  = אב = בעל שם = שבת מכל דור
= שבת צבור = ברך בצבור

הקרבן = 1007 = 8 = האב = אהב = אגד

= תקון שרש = אור נשמתי  =תקון נשמתי

קרבנות = חנן = בונן = כל הגןזבח = 17 = הזה = זהה = אדיב = טוב

= אגד המגשימים = 1016 = 17 = תורתי = כל ספרי התורה
= הקרבן המגשימים = 2015 = 17

זבחים = 627 = זכרת = זבח האם = טוב האדם
= טוב עמך = עצמתי טוב = אדיבים = עמך אדיב

כפרות = 706 = עולם

הכפרות = 711 = העולם = אשתי = אדון = אין = אקים


זכר = 227 = זבחי צדוק

כל זכר, כי הוא זכר, ו/או נקבה המסוגלת לזכור, מהווה זבח צדוק הכהן הגדול ממש, לא כאילו, במו חיינו.

כהן = 725 = כל העם = הכל לפניך = כלה לפניך

הכהנים = 690 = רעיתי

חיים = 628 = חכם =  א + זבחים = קרן זבחים

זבחים עלץ = זבחי אם

החיים הם עבודת קודש וכל העם  הם כהן המשרת את ה' יתברך. היהודי/ה העושה את החיים בגיל הוא/היא  כהן גדול (גיל = גדול). העושה את העבודה באשר, הוא/היא כהן ראש.

אין שום צורך לעשות חיקוי של העבודה בבית עשוי מאבנים קשות וקרות מלא כלי מתכת קרים. אנו עושים את העבודה בכל שאיפה ובכל נשיפה  ובכל פעימת הלב. אין עבודה אחרת. המבקשים "לבנות את המקדש" החושבים שעלינו לעשות כל מיני טקסים מוזרים ולשחוט בעלי חיים אינם מבינים את התורה ואינם רואים את הקדושה העומדת לפניהם בכל החיים. הם אינם מבינים כי החיים הם העבודה כי הם לא מעריכים את החיים די הצורך לראות את הקדושה בחיים והם אינם מבינים שהמקדש מעולם לא נחרב ולעולם לא ייחרב. פשוט ולענין: הם מחפשים לעשות עסק מהחיים.

ענין הקרבנות והכפרות בכלל, וענין הנקבה בפרט, עמוקים במיוחד. המעונין מוזמן לעיין  בספרי און-ליין
הנקבה: הקרבנות והכפרות

ההסברים באנגלית, אך החילופים, כמובן ובהכרח, בעברית.

http://doreenellenbelldotan.info/NekevahHaKorbanotVeHaCapparot.htm

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!