Tuesday, September 30, 2014

ב"ה

סוד המשיח = משפחה

דוד = 14 = 1013 = אשר בשרי = שאר בשרי

בן דוד = 716 = וקים

 =
בן שאר בשרי = שבת שאר בשרי = יבשר אשר שבת
= 1715 = 716 =
יבשר אשר בן = בשרי אשר בת מכל דור


משפחה = 433 = סוד המשיח


יִשְׂמְחוּ הַשָּׁמַיִם, וְתָגֵל הָאָרֶץ - תהלים צו:י"א


ביאת המשיח היא השכנת אשר ושלום במשפחה. זהו כל סוד המשיח.

תקון = 1206 = 207 = רז = אור = אדבר

מ = 40 = לי = גואל = היהודי = אבותיכם
= 1039 = 40 = כתר אבותי = תקון שרש לב
= לברוא נשמתי 

ש = 300 = כפר = יצר = מסר = בצבור = מכל דור

פ = 80 = ועד = עוד = לומד = יסוד = לכל

ח = 8 = תקון שרש = 2006 = תקון נשמתי

ה = 5 = אד = גב = עלץ כל בית ישראל
= 1004 = 5 = קרן כל בית ישראל
= כל קרן אמך בתי = כל קרן בתך אמי
= 2003 = 5 =אמי אמך בתי = אמי בית ישראל

תקון שרש משפחה = 2439 = 441 = אמת

משפחתי = 838 = חלף = לרחם = לאברהם = לברא אדם
= תקן לב אדם = 1837 = 838 = סכת משיח = סכת השמחה
= לבו נשמתי = שרש נשמתי = לבו אדם הפנימי
= שרש לבו

תקון שרש משפחתי = 2844 = 846 = מרום = מציון
= אמה נשמתי = שרש תהלים  = 1845 = 846

ספר החיים = 973 = שם חכמה = כל כ"ז אותיות חכמה
= עולם צדק חכמה = חסד האותיות חכמה
= קהל משפחתי = משפחתי הצהלה

התקון = 1211 = 212 = האור = רבי = עם ישראל

= אמך לפניך 

תקון סופי = 1362 = 363 = המשיח = פרוש נכון

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!