Monday, September 22, 2014

ב"ה

ראש השנה של שנת שמטה

תקחו את האמת שמיד תראו במלוא ובשיא הרצינות. הפעם ראש השנה לא כאילו ולא דמי ולא תרגילים ולא הכנה לקראת. הפעם עדת ישראל עושה ראש השנה על אמת.

ראש = 501 = אך = אשר

השנה  = 360 = שני = נשי = יצר עולם שמחה =  1359 = 360
= עולם שמחה מכל דור

ראש השנה = 861 = אסף = לאלף
= תקן ימים = תקן סתר
= אשר נשי = ראש נשי
= אסם צדוק = קרן הצדק קרן ימים = 2859 = 861
= אני נשמתי = אנו כל בית ישראל נשמתי = 1860 = 861
= אני המטמון = אנו כל בית ישראל המטמון
= שרש הנאה = הנאה פנינים = הנאה פעמים
= ציון כלה = הכל ציון
= עולם שמחה את הנשמה
= את כל ספרי עולם שמחה
= גוף אליהו = בכל גוף
= מגד צדיקים = הגוף מגד
= הגוף אמו = צדיקים אמו = צוחקים אמו
= מגד כל נדריך
= ברחם אמי

בחג ראש השנה = 874 = עדף
= ראש השנה אהבה
= סדרים = הנה כל נדריך
= עולם שמחה צדיקים = 1873 = 874
= עולם שמחה צוחקים
= הגוף עולם שמחה
= קרן הרחם עולם שמחה = 2872 = 874
= רחם כל עדת ישראל = כל דעת רחם אמך
= כל דעת אמך ברא אדם = אברהם כל עדת ישראל
= רחם אמך כל דעת = רחם ישראל כל דעת
= דעת הנשמה = עדת כל ספרי
= תחית המתים

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!