Sunday, September 28, 2014

ב"ה

יום שבת - ענין זכר ונקבה עמוק יותר מאשר מבינים

זכר = 227 = זבחי צדוק = זבחי מיכל המלכה
= עלץ החוזר = 1226 = 227 = ברכה
= קרן החוזר = זבח עצמי = זבח דור = זבח עמי נולד
= יודע זבח אליהו הנביא = כתר האם
= כתר רות = שישי רות = שישי האם
= האדם התורה = את האדם ההרה
= את עמך ההרה

נקבה = 157 = זקנ = אנו המלכה = אנו מיכל
= אנו ילדנו = כל הארץ = 1156 = 157
= ירושלים = עלה אליהו

שבת = 702 = בן = בת מכל דור = יצר בת
= עלץ מוליד את עצמי = עלץ מוליד את עמי נולד
= 1701 = 702 = יודע עלץ מוליד את אליהו הנביא 

יום = 616 = התורה = את ההרה = דורות = קשר זוג

יום הששי = 1231 = 232 = יהי אור

יום שבת = 1318 = 319 = א + חירק = בן יום
= ברך התורה = בן דורות = שבת דורות
= בת יום מכל דור = חוה מכל דור = תשוב עמך
= שבות* עמך = שבות דרות = בית אהרן
= יצר חוה = יצר בת יום = הוגה יצר = יצר אחוד

בעברית נכונה כותבים שבות, ולא "סבתות".

בת יום = 1018 = 19 = חוה = אחוד

את הבת = 808 = את בתה = רחם = ברא אדם = אברהם

את בתי = 813 = הרחם = ברא האדם
= ברא עמך = ברא דרות = בראת עצמי = אתקן את עצמי
= 1812 = 813

גוף אם ובת = 1818 = 819 = הצדיקים = האדם הצוחק
= הצוחק דרות = הדר דרות = אתה צדיק הדר
= אתה צחוק הדר

אב ובן = 711 = אדון = אין = העולם = חגן = חג נולדים
= חג עמך נולד = חג האדם נולד = חג נולד דרות = אשתי

הלימוד הוא: כל אחד ואחת מאתנו קיימים בכל גיל ובכל שלב ובכל מצב של האנושות בו-זמנית.

ודעו גם זאת:

נחת = 458 = בנות = חי מת

אנחנו, כולנו, גם חיים וגם מתים בכל עת. אז אין טעם לפחד מהמות.

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!