Tuesday, September 30, 2014

ב"ה

לעשות את המצות

בעברית נכונה המילה מצוות מאויתת מצות. כאשר אנו עושים גמטריות, עלינו להקפיד על איות נכון. הוספת אמות הקריאה ללא טעם תשבש את הגימטריות ותסתיר את האמת הטמונה בשפת הקודש.לעשות = 806 = ציון = משכליותאת = 401 = קרן הנשמה = 1400 = 401

= ישעיהו = קרן כל ספרילעשות את = 1207 = 208 = דקדק = לעד לעד

= את ציון = ראשון = עולם אשרהמצות = 541 = ישראל = אמךמצוה = 141 = הקול = קולה = מולדי אמילעשות את המצות = 1748 = 749 = טמן

= ציון את ישראל = ישראל את ציוןף = 800 = רם = עצמם = נשמתי = שרש = פנינים = פנימיים = פעמים

= המטמון = לעשות את המצות אמי = 1799 = 800תורה = 611 = אים = אם שאר בשרו = 1610 = 611

= את עצמי = מוליד את עמי

= מוליד את אליהו הנביא = נולד את עמי

= נולד את אליהו הנביא = סוד ישראל = סוד המצות

= סוד אמךאנחנו, ישראל, המצות. אנו האב, האם, הבן והבת המוליד את עצמו והיולדת את עצמה.עצמה = 205 = הר = מולדי עמה = נולד עמהעצמו = 206 = דבר = ראה = נולד עמו = מוליד עמוהמוליד את עצמו = 702 = בן = שבת = בת מכל דורהיולדת את עצמה = 1061 = 62 = בני = הבנהאנחנו השמים. אנחנו הארץ.שמים = 950 = נץ = ספרים = ספר האדם

= ספר עמך = ספר דרותמולידים את = 1101 = 102 = ארץאנחנו, ישראל, משה רבנו.בני ישראל = 603 = בני אמך = משה רבנו = ישראל היולדת את עצמה

= 1602 = 603 = אני מוליד את אמי = אני נולד את אמי

= ישראל היולדת את עצמה = אמך היולדת את עצמה


אנחנו, ישראל, הויה.הויה = 26 = כל בית ישראל יחד = 1025 = 26אנו המשיח:מולידים את עצמנו = 1357 = 358 = משיחאנחנו, ישראל, הבורא, הנברא והבריאה.המצות הן קיומנו. המצות הן כל דבר שאנו עושים. לא יכול להיות אחרת כי אנו, ישראל, המצות. אנו לא צריכים לעשות כל מיני חיקויים מוזרים של קיומנו. אנחנו לא צריכים לעשות פרודיות העושות אותנו ללעג בעיני הגויים, אשר אנו בראנו. פשוט עלינו לרחם על הגויים כי הם ילדינו הנולדים בצלמנו ואנו כל ישועתם. עלינו לנהוג באמת וצדק וכך אנו קימים את כל מצות התורה - את כולן, כי המקדש מעולם לא נהרס ולעולם לא ייהרס. העולם יהיה איך שאנו בוראים אותו.הרי כבר כתבנו: ובחרת בחיים.

למחול כל חוב – כספי או מוסרי – בשנת שמטה זאת!

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!