Saturday, November 15, 2014

ב"ה

זרע - הצחוק המחיה

ט = 9 = אח = זב = גו = הד = המגשימים = 1008 = 9 = שמים בנו
= ספר האדם בנו = כל השמות בספר בראשית שמים = 3006 = 9
= ספר האדם כל השעשוע בספר בראשית

חי = 18 = ט + ט = המגשימים גו = 1017 = 18
= המגשימים שמים כל השמות בספר בראשית = 4014 = 18
= דוד כל בית ישראל = דוד שאר בשר = דוד אשר בשר
= הדה אשר בשר

חיים = 628 = חכם = המגשימים גו האדם = המגשימים גו דרות
= 1627 = 628 = ברכות

גוף = ט + נשמתי = ט + שרש = ט + המטמון = המגשימים פנימיים
= 1808 = 809 = קרן רחם = קרן אברהם = עלץ רחם = עלץ אברהם
= עלץ ברא אדם

כל אבותינו חיים בגופינו. המקשר באהבה, שמחה וברחמים את נשמתו ואת גופו מחיה את אבותינו ממש.

מהדהד = 58 = מ + ט + ט = מחי = נח = בנו = כל השמות בספר בראשית
= כל השעשוע בספר בראשית = 2056  =58

מחיה = 63 = המהדהד = נביא = חנה

צחוק = 204 = צדיק

הצחוק = 209 = צחוקה = הדר = הד צדוק = גו צדוק
= הצדיק

הצחוק המהדהד = 272 = עבר*

*בעברית תקינה המילה "עובר" (ברחם) מאויתת עבר, בדיוק כמו זמן עבר.

הצחוק המחיה = 277 = זרע = עזר = העבר = עברה
= המחיה הדר = סוד רז = סוד אור

המקשר את נשמתו ואת גופו באהבה, בשמחה וברחמים מוצא לא רק את אבותיו בו, אלא גם העבר העומד להוולד.

שרה = 505 = הולדנית = הלכה למעשה

זה סוד צחוק שרה. אותו יהודי שקשר את נשמתו וגופו באהבה, בשמחה וברחמים גם מתחיל לפרש נכונה את התורה ונהיה ראוי לפסוק נכונה הלכה למעשה.

פ = 80 = לומד = עוד = ועד = לכל = הגניזה = יסוד = סודי

גופו = 95 = הנולד = המוליד = היודע = הידוע = פיה = דניאל
= הגניזה גווJoin the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!