Saturday, November 08, 2014

ב"ה

ישראל = 541 = משתף*   
= 1540 = 541 = תקן** ספר

*האיות משתף הוא מְשַתֵּף (מנוקד בפתח) ומְשֻתָּף (מנוקד בקבוץ).


** האיות תקן הוא תִּקֵּן (מנקד בחריק חסר) וגם תֻּקַּן (מנוקד בקבוץ)

אני לומדים כי ישראל משותף בבריאה. עלינו לתפוס את משמעות הענין כדי להבין מהו תלמוד תורה. כשיהודי הוגה בתורה, אנו לא רק קוראים את הכתוב הבלתי משתנה, כפי שנראה לעין כשאנו במוחין קטנות. אנו עורכים את ספר החיים שלנו ומתקנים את הרשום בו ממש. לכן, מאד חשוב שיהודי ילמד תורה בשמחה בלב, וייאבק עם הפסוקים הקשים ויתענג בלימודיו. זהו הסוד של הוספת השם ישראל ליעקב.

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!