Thursday, November 20, 2014ב"ה
יהודים לומדי תורה בוראים את העולם
יהודים לומדי תורה סבורים כי הם מעיינים בספר שכבר נכתב; שתכנו עוצב ונסוחו הושלם, והסיפורים הנפרשים לפניהם בספר נכתבו שם בפועל כפי מראיתם. למעשה, אנו מסתכלים באותיות, כולן רבות כח, והסיפורים או הדמויות החולפים במחשבותינו תוך הסתכלותנו בספר הם תוצרי רמתנו המוסרית. אנו רואים סיפורים אותם "השלכנו" על האותיות, ולא תוכן ממשי שנחקק, כביכול, באבן.
רוב היהודים רואים, לדאבוננו, שפע של עיצבון ואלימות בתורה כי זאת דרכם. בבטאם את האותיות גורמת נשימתם ליצירי דמיונם להיעשות לצורות ממשיות – וגם ליצורים חיים, כולל הגוים. עולמנו הוא פרשנותנו לתורה. אנו, היהודים, נמשיך לסבול מידיהם של הנבראים על ידינו עד שנבין זאת וניישר אורחותינו – ונהיה לשליטים על הלבבות והמחשבות שלנו. בכל דור ישנם מעטים היודעים זאת והם מתקנים חלקית את שגיאות הפרשנות של בני דורם; אולם אין בכוחם לעשות את העבודה במקום העם כולו. על כל אחד מאתנו להיות מודע להיותנו הבוראים [הוי"ה] ואין א ח ר מלבדנו; נקבל עלינו את המשא העצום, או נמשיך לסבול מידיהם של נבראינו.
זאת האמת. היא נוראה למדי וגם נפלאה למדי – והכחשתה של אמת זאת אינה שוללת אותה, אלא בוראת את פתח הופעת ההכחשה בעולם.Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!