Tuesday, November 25, 2014

ב"ה

הנאה – מהות אני, אנו, אמהותינו ואבותינו

בכל מקום בו כתובה אות סופית, הכוונה היא לערך של האות הסופית. אם אתכוון לערך הרגילה של אות, אכתוב את האות הרגילה, אפילו בסוף תיבה.

החיים הם הנאה ממשית, כפי שתכף נראה, בע"ה.

להנות = 491 = צאת


ליהנות = 501 = אשר = ראש = יצאת

אצילות = 537 = להנות לב דוד = להנות לב אהוב = להנות לב אוהב

מהנה =100 = ק = על = המלכה = מיכל = נוליד = יודעי

נהנה = 110 = עלי = יעל

הנאת = 456 = את הכל = את כלה = אתה כל = תנו
= נדבת = תנדב = אדם קדמון = 1455 = 456  

הנאות = 462 = כל בית = הנה בת = תבני = בנית = אמהות

הנאתך = 956 = ספר התורה = כלו שם = לשם הויה
= כל בית ישראל יחד שלם = 1955 = 956 = חוגג שלום

הנאתם = 1056 = 57 = אנו = נגד = מגיד

הנאתן = 1156 = 157 = נקבה = כל הארץ = ירושלים

הנאתנו = 512 = בשרי

הנאותינו = 528 = חייך = יחיך = בשר הויה
= עלץ אשר הויה = 1527 = 528 = עלץ אשר כל בית ישראל יחד
= 2526 = 528

הנאותם = 1062 = 63 = נביא = חנה

להנאותם = 1092 = 93 = צבא = סגל = כל גיל

צבאות = 499 = להנאותם אתה = 1498 = 499 = פתוחה
= הפתוח

הנה הנאותם = 1122 = 123 = ענג = כל חכמה
= הנאותם עולם שמחה = 2121 =  123

הנאה = 61 = אני = אנו כל בית ישראל = 1060 = 61
= הנאתם כל בית ישראל = 2059 = 61

אנכי = 81 = פ"א = כסא = חוגג הנאה = אהיה עולם שמחה
= 1080 = 81

גוי* = 19 = חוה = אחי = אחוד = אביו

*גוי במובן עם וגם גו שלי

הנאת גוי = 475 = עתה = העת = חוה אדם קדמון = 1474
= גוי אדם קדמון = חוה אדם קדמון = אחוד אדם קדמון = אבותינו

החיים, רבותי, הם ההתגלמות של הנאות - ממש. הבה נהנה מדברים כשרים, עדינים, טהורים ושמחים. רק דרך ההנאה מתלמוד תורה ומעשים טובים וחומרים טהורים אנו מתאחדים עם כל אמהותינו ואבותינו ומגיעים לאצילות.

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!