Thursday, November 27, 2014


ב"ה

ממזר ועגונה

ממזר = 287 = פזר = רופא = פארו
=
עוד אור = אור ועד = אור הגניזה
=
כאור עולם שמחה = 1286 = 287
=
נהיה עלץ וצהלה ועד


אם מצוה בתורה לא מלאת שמחה אדירה סימן שלא הבנו אותה. בעניני ילדים ונשים, השמחה יתרה.


עגונה = 134 = סעד = ענג חג = עולם שמחה עד
= 1133 = 134 =
אני חכמה


עגונות = 535 = ותענגו

ישראל = 541 = אמך = ועגונות
=
עלץ חג תענגו = 1540 = 541


תמיד אבל *תמיד* יש ללמוד תורה ברחמים וברינה. אם דבר בתורה אינו נוטף מתיקות בפיך, דע שלא הבנת את הענין עד תם. דע כי אתה אוכל את בוסר דמיונך. אל תאכיל בוסר לתלמידיך יחד אתך. זה עשוי לפגוע בהם חס ושלום!Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!