Friday, November 07, 2014

ב"ה

עקדה

עלינו להבין את ענין העקדה נכונה! אחרת נגיע לכל מיני מסקנות מרחיקות-לכת, חס ושלום!

כדי להבין נכונה את התורה עלינו לדעת, ולהפנים ולזכור תמד כי ראשית מחשבת הויה אלקים הוא בריאת עולם שכלו ענוגים וזאת תכלית הבריאה והבריאה כולה. אם לא מצאנו את הענג בענין בתורה, *לא הבנו את אותו ענין* ויש לחפש הלאה עד המתיקות והענג השמחה מתגלים. ה' יתברך לא מבקש מאתנו לעשות שום דבר שלא ענג!
כל מצווה ענג כולה!

תמיד כדאי להפחית את הערך 123, שהוא הגימטריה של המלה ענג, מכל מילה שערכה יותר גדול מ-123 ונראה שלב המושג הוא ענג. ערך המלה עקדה הוא 178. בע"ה נראה מה נשאר כאשר אנו מוצאים את ערך המלה ענג מהמילה עקדה.


ענג = 123 = כל חכמה

עקדה = 179 = ענג + נ"ו = כלו ענג = ענג להויה = כלו כל חכמה
= ענג כל בית ישראל יחד = 1178 = 179 = המתענגים

ענין = 830 = לתת = שלך = ענג השבת

וְקָרָאתָ לַשַּׁבָּת עֹנֶג – ישעיהו הנביא נ"ח: י"ג

שבת שלום ומבורך ולכוווול עם ישראל!

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!