Monday, November 30, 2015

ב"ה

אצילות יודעי שלום

בכל מקום בו אות סופית כתובה, הכוונה לערך של האות הסופית.

יודע = 90 = צ = נולד
= מוליד = מול דוד = הפה
=פי = ארץ בראשית עד
= 2088 = 90

יודעי = 100 = המלכה = מיכל
= כל אדמה = על = לע = נולדי
= מולידי = יודעי = הויה מתגלם
= 1099 = 100 = גנת א-להים
= כל בית ישראל מתגלם יחד
= 2098 = 100 = לב כל חי
= נחמת אם

שלום = 936 = שם אלה = לאה עולם צדק
= אהל עולם מדק = של רות = אם שלה = של האם
= שמי השמים בחיים = 1935 = 936

יודע שלום = 1026 = 27 = מוליד שלום
= עלץ הויה = עלץ כל בית ישראל יחד
= 2025 = 27 = שוכן = היחד

יודע השלום = 1031 = 32 = לב
= השכון = ביהודה = בכח הרצון
= ביחוד הרצון

יודעי שלום = 1036 = 37 = לבה
= הלב = לב בבשרך = יחידה = השוכן
= לשון = ליצר עולם = לכפר עולם
= למודי התורה לכפר = למודי התורה ליצר
= השכינה משוש = השכינה אם הולד
= הויה מתגלם שלום
= הויה שלום לב לבבות אם = 2035 = 37

אצילות = 537 = שש שלום = 1536= 537
= אשר אלה = אשר לאה = לב שרה

אם אין שלום בעולם, אנחנו לו לומדים את התורה נכונה. השלום קיים בגשמיות בדיוק באותה מידה שהוא קיים בלבות תלמידי תורה.
בכל הלימודים שלנו עלינו לשאול את עצמנו: האם הפרוש שלי יביא שלום על לבבות כל אם בישראל? אם לאו, דעו כי שהפרוש אינו נכון.

פרוש נכון = 1362 = 363 = המשיח

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!