Friday, November 06, 2015

ב"ה


וְהָיוּ דֵרָאוֹן, לְכָל-בָּשָׂר - ישעיהו הנביא, ס"ו : כ:ד


דראון = 911 = צחוק שבת = צו חק שבת


והיו דראון = 938 = בשלום = יהי אור עלום
= יהי תקון עולם = 1937 = 938


לכל בשר = 582 = כל לבך


והיו דראון לכל בשר = 1520 = יהיה שלום בכל לבך


הנביאים לא היו קדושים ודבריהם לא נשמרו מדור לדור כי נזפו בעם. כל הדיוט יודע לנזוף. הנביאים היו קדושים ודבריהם קדושים כי הם ברכו את עם ישראל ואת כל הבריות. לא הבנו את דבריו של נביא עד שמצאנו את הברכות בדבריו.


שבת שלום!


Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!