Tuesday, November 10, 2015

ב"ה

שליטת הקדושים על החומר

יש, לכאורה, סתירה פנימית בבריאה. ה' קורא לאוהבי השלום ילדי לבו, דם דמו. ה' יתברך קורא לאוהבי השלום הקדושים. אבל, איך אפשר לשמור עליהם מפני רשעים בלי אלימות, הסותרת את השלום?

התשובה היא: ע"י שליטה על העולם הגשמי. אנו אמורים להיות בשליטה על כל חומר .החומר אמור להגיב אך ורק לרצון צדיקים ואוהבי שלום. החומר אינו אמור להגיב בכלל לרצון רשע. אנו חייבים לשלוט על כל חומר - לא כדי לאזור כח גס או לצבור חפצים. אלא, לעשות את רצון ה' יתברך בעולם האמתי ולמנוע מרשעים להגשים את מזימותיהם. היהדות, כפי שהיא נלמדת דיום, אינה מלמדים את אוהבי שלום לעשות זאת. לכן, היא אינה יכולה להיות הפרוש הנכון של התורה.
הגויים קורם לארץ טרה (שיבוש השם תורה). כיבוש הארץ הוא שליטה על החומר.


שמירת מצוות שמיטת חובות אחרי שנת השמיטה מיועדת ללמד אותנו איך לשלוט על העולם הגשמי. אין למסתמכים על "פרוזבול" שום תקווה ללמוד לשלוט על החומר בלי אלימות וגסות.

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!