Monday, November 30, 2015

ב"ה

תקון עולם סופי

בכל מקום בו כתובה אות סופית, הכוונה היא לערך האות הסופית.

למד = 74 = עד = דע = בחסד
= אגלמ = אגמל = מתגלם = המת חיים
= אם לב לבבות = 1073 = 74
= תהלה לב אם = תהלה החכם
= יחוד לבבות אדם = כח לבבות אדם
= קרן חכמה = חכמה תם = עלץ חכמה
= עלץ יחוד שלשה אבות = 2072 = 74
= תם גמל = תם סוד אב
= אתם כנסת ישראל

תקון עולם סופי = 2068 = 70 = ע
= סוד = סובב = נהיה
= ילד הויה = הויה בלבי
= כל בית ישראל יחד בלבי = 1069 = 70
= כל בית ישראל הזהה יוד הא וו הא
= כל בית ישראל יחד בלב אם ובת
= 2068 = 70 = אתם כל חי
= הרצון כל חי = האדם הקדוש ילד
= עמך הקדוש בלדי
= עמך גלוי שמי השמים בארץ
= 3067 = 70 = גאלי עמך הקדוש

עולם = 706 = עלום = עם אלה = אלה לפניך
= לאה לפניך = בדרך = צחוק בשר
= יום נולד = למודי התורה*
= נולד התורה = נולד דורות
= יודע התורה = יודע יום = יודע דורות
= ארץ בראשית מתגלם יום
= 3703 = 706 = גן אב

עולם = עלום=>Illum [דהיינו אור]

*העולם הוא למודי התורה בהתגלמות. אין כל טעם להתלונן על מצב העולם ולהמשיך ללמוד תורה לא לשמה ולא בפרושים נכונים.

פרוש נכון = 1362 = 363 = המשיח

תקון = 1206 = 207 = אור = אדבר
= סוד עלץ וצהלה = דבר תם = על הארץ
= הארץ הויה מתגלם =2205 = 207
= הארץ כל בית ישראל מתגלם יחד
= 3204 = 207 = עולם התמימה
= למודי התורה התמימה

התמימה = 500 = ך = שר = נולדתי
= נולד קדוש = כל ולד קדוש
= ולדנית

שרה = 505 = נולדתי בבשרך =505  
= התמימה בבשרך = 1504
= שמי שמים הויה מתגלם בארץ
= 3502 = 505
= שמי שמים כל בית ישראל מתגלם יחד בארץ 
= 4501  = 505

תקון עולם = 1912 = 913  = שם אחד
= שם אהבה = בראשית = זאת שרה
= זאת הולדנית = אהבת שרה = אהבת הולדנית
= הזאת נולדתי = ביאת התמימה = מתגלמת
= אהבת שמי שמים כל בית ישראל מתגלם יחד בארץ
= 4909 = 913

נולד = 90 = כל ולד = כל גואל = כל גו א-ל
= הפה = פי = יודע = מוליד = מול דוד
= מתגלם ארץ בראשית = 3087 = 90
= נעשה כל גו אדם = 1089 = 90

צורות = 702 = בן = ברך = הארצות
= האוצרת = שבת = בת מכל דור

הצורות = 707 = הבן = זן = און
= זמנים = השבת

הויה מאד רוצה להולד יפה בעולם. הויה נולד בצורות שונות על-פי טיב למודי ישראל.
אנא! למדו ברחמים.

פני = 140 =הקהל = קהלה = הויה מתגלם לי
= 1139 = 140 = כל בית ישראל מתגלם לי יחד
= 2138 = 140 = כל נולד = כל מוליד
= כל מול דוד = יודע כל = כל ארץ בראשית מתגלם
=3137 = 140 = כל ארץ מתגלמת מתגלם

ישראל = 541 = אמך = את פני
= שרה לאה = אהל שרה
= פני ישעיהו = את כל נולד
= ישעיהו כל מוליד
= אמת הויה מתגלם = 1540 = 541

תורה אור = 818 = תקון תורה
= 1817 = תחית = רחם אם ובת
= אברהם אם ובת = ברא אם ובת אדם

תחית המתים = 1873 = תורה אור התמים
= 2872 = 874 = סדרים = כל דרי האדם
= כל טהר עמך = תקון תורה המתים
= תקון תורה התמים = הויה עדן מתגלם
= כל בית ישראל יחד עדן מתגלם
= האדם הקדוש עדן מתגלם
= שרש לב לבבות אם = ציון כל חי
= משכילות כל חי = נחת שפול