Monday, November 30, 2015

ב"ה


הגויים


גוי = 19 = אביו = איוב = חוה
= הוגה = עולם חדש = 1018 =19
= ישב עולם = העתיק הקדוש חי
= העתיק הקדוש בהוה


צדק ומשפט = 629 = גויים = עמך הוגה
= חוה האדם = 1628 = 629
= חוה עמך = חברתי גו
= כתר אח = אתם הזהים
= אם יחוד = כח אם


הגויים = 634 = אם היחוד = יחוד רות
= בלבם = כח האם


הגויים הם ההתגלמות של רמת הצדק והמשפט של היהודים. הגויים הם הגו [הגוף] של היהודים.

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!