Tuesday, November 24, 2015

ב"ה

כֹחַ

הבה בע"ה נשנה את טיב הכח והחֹמֶר בבריאה. אנו יכולים, אם נראה את הפנימיות הקדושה של המושג כח. ואם נפעל בכל יחסינו בקדושת פנימיות המושג כח, נשנה את פעולת הכח  ואת החמר.

נראה, בעזרת ה' יתברך, את מעמקי המילה כח ואחר כך את פנימיות האותיות כ' ו-ח' בנפרד.

בכל מקום בו אות סופית כתובה, הכוונה היא לערך של האות הסופית.

כח = 28 = חיי = יחוד
= ידיד = דוד דוד = יד יד
=יד דוד = דוד אוהב = אוהב אוהב
= ב + הויה = הויה אתם = 1027 = 28
= 2026 = 28 = אתם כל בית ישראל יחד
= רצון אל = הרצון כל בית ישראל יחד
= הרצון הויה = הרצון האדם הקדוש
= הרצון עמך הקדוש
= הרצון האדם שמי השמים בארץ בבשרך
= 5023 = 28
= הוא אתם הוא אתם

כ = 20 = היה = חזה = הוא האב
= האב בי = בטא האב = אבי ההסתלקות
= 1019 = 20 = אהבה ההסתלקות
 = חוגג = חגגו = אחוה = העתיק הקדוש הוגה
= עלץ חוה = קרן חוה = עלץ גוי = קרן גוי
= קרן היד = העתיק הקדוש עולם חדש
= 2018 = חי אתם = אתם בהוה = הרצון בהוה
= העתיק הקדוש ישב עולם

ח = אז = בו = הגג = דד = אגד
= אהב = האב = הבא = את האם
= 1007 = 8 = אתה על אדמתנו
= אתה על ראש = אתה אשר על
= תורת עלץ = קרן בה
= כל בית ישראל כל בית ישראל
= 2006 = 8 = אקבץ כל בית ישראל
= אותם = תאום = אות ם

כׂ
[כ + חלם ] = 658 = חנם = הגדולים
= לחיים = לחכם = בכח חיים
= אחוה יחודים  = העתיק הקדוש הוגה יחודים
= 1657 = 658

ח + פתח גנובה = 8 + 554
= אהב ילדיך = האב ילדיך = 562 = בניך

כׂחַ = כ + חלם + ח + פתח גנובה
= 1220 = 221 = חוזר = אור דוד
= רז דוד = אור אוהב = תקון אוהב
= דוד שקוף = אוהב שקוף = אוהבת ציון
= הוא בת ציון

כחות = 434 = דל"ת = תלד

כחותי = 444 = תלדי = ילדת = לדתי
= מקדש

כל הסוד של הכח יוצא לפעול הוא לאהב כל נברא באהבת אב ואם ואח ואחות ובן ובת ודוד ואחין - לראות כל בריה כבן משפחה שאנו מולידים עתה. דיינו, לאהב בכל מאדך, ככתוב. עלינו לראות כל יהודי, כל גוי, כל חיה, כל צמח וכל דומם כילידינו ולאהב אותם בהתאם [= בת האם].

ואם נוכל לעשות כן, נשנה גם את החמר וכל החמר יהיה רחם; וכך נטהר כל חמר.

חמר = 248 = רמ"ח = כח + כר = כח יורד = טהור כח.

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!