Wednesday, November 25, 2015

ב"ה

תקון וטהור הערב רב

כדי להבין את הענין, נראה, בע"ה, כמה חלופים שיגלו את עמקי המונחים בבטוי תקון וטהור הערב רב. בכל מקום בו אות סופית כתובה, הכוונה היא לערך האות הסופית.

תקון = 1206 = 207 = אדבר = אור
= ראה העתיק הקדוש = דבר העתיק הקדוש
= שקוף = שוקף = כל עפר ציון
= כל שכל משכילות = סוד עלץ וצהלה
= נהיה עלץ וצהלה = בני הקהלה

טהור = 220 = יורד = דבר דוד
= ראה דוד = ראה אוהב = רואה האב
= עם ישראל האב = אהב עם ישראל
= 1219 = 220 = תקן חוה = תקן עולם חדש
= 2218 = 220

ערב = 272 = עבר* = חסד וצדק
= אם עם = וצדק כנסת ישראל
= 1271 = עליכם ישראל = עמכם ישראל
= עלץ ירמיהו = קרן ירמיהו

*הבה נזכור כי המילה 'עובר' [הולד עדין ברחם אמו] מנוקדת כך:
עֻבָּר - בלי האות ו. הילכך אם עם = עבר - אם העם ועוברהּ זהים.

הערב = 277 = העבר = זרע = רז סוד = נהיה אור
=נהיה תקון = ילד הויה אור = רז ילד הויה
= רז לבבי הויה = רז לבבי כל בית ישראל יחד
= 1276 = 277 = אור לבבי כל בית ישראל הזהה
= אור לבבי כל בית ישראל הטוב
= אור לבי כל בית אמך הזהה

רב = 202 = ארא = אשתך =1201 = 202
= שמי שמים = 2200 = 202 = בני הקהל

ערב רב = 474 = דעת = עבר אשתך
= 1473 = 474 = את חכמה = חכמה ישעיהו
= את הנביאה = חיי המות
= את יחוד שלשה אבות = את כח שלשה אבות
= משפט שלשה אבות

הזמן הגיע לגלות סוד גדול ונסתר עד מאד אודות השם א-להים.

א-להים = 646 = אלה האדם = לדורות
= אם הולד = מדברת = ההולם = מום

כן, אחד החלופים של השם א-להים הוא מום. כי א-להים הִוא אם כל ולד אז יש אפשרות של מום מולד.

עוד סוד גדול הוא:

מלך = 570 = לי לך = עתק
= שער = עשר = רשע

אם יש מום מוסרי במולד, המלך מתבטא כרשע.

עלינו לתקן מום זה. הבה נראה איך, בע"ה.

לב = 32 = השוכן = 1031 = 32
= לומדי השלום = אחוה עלת העלות
= את דם הויה = את דם כל בית ישראל יחד
= 2030 = לב
= ישעיהו עץ החיים כל בית ישראל יחד
= 3029 = 32 = אב אב הויה

תקון לב = 1238 = 239 = לברוא = אור לב
= עלץ רחל = קרן רחל = ויהי אור עלץ
= ויהי קרן אור = ויהי תקון העתיק הקדוש
= 2237 = 239

תקון לב אם = 840 = תולדת = לב החיים
= תקון כאבים = 1839 = 840
= גלו הנשמות

תקון לב אם הרשע = תקון לב אם המלך
= תקון לב אם העתק = 2414 = 416
=שומע = שפלו = האל ממש = עלי שמי השמים
= 1415 = 416 = את השטן = את באהבה
= ישעיהו באהבה

תקון אם כל רשע = 2427 = 429
= משפט = תקון אם כל מלך
= תקון אם כל עתק = בת שוכן
= עלץ הויה בת = 1428 = את יחוד
= יחוד ישעיהו = את חיי = כאבות
= שלמה מדוד = עשה מיד

זה סוד המשפט.

התקון האחרון הוא תקון לב הא-להים, שהוא תקון כל מום.

הא-להים = 651 = נאם = כל אם
= המום

תקון הא-להים = 1857 = 858 = כל רחם
= ברא כל אדם = אם אם כל אדם

ישראל = 541 = אמך

מכל וכל יש לשמח לבבות בנות ישראל.

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!