Sunday, November 22, 2015

ב"ה

איך מביאים שלום?

שלום = 936 = שם א-לה = שם הא-ל

לומד = 80 = ועד = לכל = כלל
= א-לה לבבי = ילד הא-ל

לומדי = 90 = יודע = נולד = כל ולד = מוליד

לומד שלום = 80 + 936 = 1016 = 17 = טוב
= ההוא = הזה = זהה = לומד שם הא-ל

כל דבר טוב נולד אך ורק מלומדי תורה בכוונות של שלום בלב.

לומדי שלום = 90 + 936 = 1026 = 27 = שוכן
= עלץ הויה 

לומדי השלום = 90 + 941 = 1031 = 32 = לב

תורה = 611 = את הרה = את עצמי = מוליד את עמי
= יודע את עמי = נולד את עמי
= מוליד ישעיהו אליהו הנביא = למודי ישעיהו אליהו הנביא
= ישעיהו אליהו הנביא מול דוד

כשאנחנו לומדים תורה, אנו מולידים את המציאות. אנחנו גם המציאות הנולדת. אין מנוס מאמת זאת. עלינו ללמוד תורה אך ורק בשלום. ואז יהיה אך ורק שלום בעולם. ואנו נהיה שרויים אך ורק בשלום.


Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!