Tuesday, January 06, 2015


ב"ה

כנוי גוף בעברית

בכל מקום בו כתובה אות סופית, הכוונה היא לערך הסופי של אותה האות. כאשר אני מתכוונת לערך של האות הרגילה, אני תמיד כותבת את האות הרגילה, גם בסופי תיבות.כנוי = 86 = אלהימ = כולל = כלול = כללו

= הכסא = האנכי = היינו ה...

= הנה הויה = עודו = ועודאני* = 61 = אנו כל בית ישראל* = 1060 = 61 = את הילדים*אי-אפשר לאומר את המילה 'אני' בעברית בלי לאומר 'אנו כל בית ישראל'.אנכי* = 81 = כסא = היינו* = אני היה = יהי היה ויהיה

= יהי היה אלה = יהי להויה = יהי לכל בית ישראל יחד
= 1080 = 81 = יהי בית ישראל יחד ועד

= קרן לכל = עלץ ועד = אל כל*אי-אפשר לאומר את המילה 'אנכי' בעברית בלי לאומר 'היינו'. כמו כן, אי-אפשר לאומר 'אנכי' בלי לכלול את כל בית ישראל.היינו דוד* = 95 = היודע = ידועה = הנולד

= המוליד = כסא דוד = אנכי דוד* = דניאל = לאדנ-י
= אל כל צאצאי הטמונים בגופי = 1094 = 95

= אנכי צאצאי הטמונים בגופי

= היינו צאצאי הטמונים בגופי

*כן, אחי ואחיותי היקרים מכל, היינו דוד, אנו דוד ונהיה דוד.

מיהו דוד?

דוד = צאצאי הטמונים בגופי = 1013 = 14צא = 91 = אהיה נהיהצאצא = 182 = יעקב = אהיה נהיה אהיה נהיה = בפעלאנו דוד = 71 = מלא = אנו צאצאי הטמונים בגופי

= 1070 = 71 = אני אם ובת

= אנו כל בית ישראל אם ובת = 2069 = 71נהיה דוד = 84 = נוכח = ידע = דעי

= העדה = למדי = ילמד

= מ-יו"ד ה"א ו"ו ה"א = ולד יו"ד ה"א ו"ו ה"א

= אבותיכם יו"ד ה"א ו"ו ה"א = 1083 = 84
= יו"ד ה"א ו"ו ה"א גואל = יו"ד ה"א ו"ו ה"א גו אל


נוכחת = 484 = עתיד = דעתי = עת דודונהיה דוד = 90 = נולד = כל ולד = כל גואל

= אל כל גו = יודע = מוליד = ילמדו

= הפה = פי = מכל = כלמ

= מלכ = היה נהיה

= אל כל המגשימים = 1089 = 90

כל הוה = 66 = נוי = כל זוג = היא כל

= יכול = כליו = היה הוה יהיה = כל החג

= נדבי = ינדבהיינו ונהיה = 157 = נקבה = כל הארץ

= 1156 = ירושליםכשהיינו = 401 = את = אנכי ישי = היינו ישי

= אנכי שהיה = שהיה היינו = ישעיהוהייתי = 435 = נפשה = ממש הכל = כל הישע

= היה יהיה הישעגוף = 809 = גורם = גו נשמתי =
= המגשימים נשמתי = קבוץ נשמתי

= 1808 = 809 = הייתי גו מה שהיה

= דמיון ילדה = דמיון גלוי = גלוי עצרת

= כשהייתי גלויה = כשהייתי הגלויכנוי גוף = 895 = אנכי שרש דוד

= היינו שרש דוד

= היינו שרש צאצאי הטמונים בגופי

= 1894 = 895

כנוי הגוף = 900 = ץ = שם = רן

= עולם צדק = כולל צדיקים

= ע"ב האותיות = כנסת ישראל האותיות

= 1899 = 900 = כסא הצדיקים

= אנכי הצדיקים = היינו הצדיקיםישי = 320 = כש = שהיה = יחשב = חשבי

= שבחי = היה מכל דור = נער = עמרי

= עמי צדוק = צדוק עומד = צדקו עומד

= אליהו הנביא צדוקשל = 330 = שיהיה = יהיה מכל דור

= יהיה מכל חבר

ש"מ = 340 = שלי = שלדו =

= כשהיה = היה ישי = היה נער

= ספר = הרנה לכל = הרנה ועדשלמה = 375 = עשה = מה שיהיה = הכל שהיה

= העקר = הרקעאנכי מה שהיה = 446 = מות = האמת

= היינו מה שהיה

אנכי מה שהיה מכל דור = 746 = שמות

= שמתו = היינו מה שהיה מכל דור

= מקום = שעשועאנכי מה שיהיה = 456 = תנו = תנדב

= נדבת = יומת = היינו מה שיהיה

= אדם קדמון = 1455 = 456

= אנכי שלמה = היינו שלמה = היינו עקרה

= היינו העקר

היינו בכל = 133 = אנכי בכל

= כסא אליהו = אנכי אליהו = היינו אליהו

= י + שוא נע + ה + חלם + ו + קמץ + ה

= 2131 = 133היינו בכל דר = 337 = אנכי בכל דור

= אנכי דר אליהו = היינו דר כלב

= שאול = שואל = אל יוצרהיינו בכל דור = 343 = אנכי בכל דור

= אוצר אליה = אוצר אמה

= משג = גשמאנחנו בכל דור = 377 = שבעה

= אנחנו דור אליהובכל תקופות = 1044 = 45 = מה = מאד

= יהי היה = אל דוד = עלץ ילד

= על שם ילד = אל צאצאי הטמונים בגופי

= 1044 = 45אנחנו מה = 160 = נקוד = חזק מאד

= אנחנו בכל תקופות = 1159 = 160

= אנחנו תקופות אליהו = אנחנו אל דוד

= יהי היה יהיה פהבכל התקופות = 1049 = 50 = כל = מי

= דמו = ילוד = ילדו = היה יהיה

= אלף בית גמל דלת הא וו זין חית +

טית יוד כף למד מם נון סמך עין פא צדי +

קוף ריש שין שין תו = 11,039 =  50אליהו = 52 = בכל = כלב = הויה הויה

= כל בית ישראל יחד הויה = 1051 = 52אליהו הנביא = 120 = עמי = מועד

= עומד = עמוד = כמני

היינו כל מה שהיה = 496 = צות

= אנכי כל מה שהיה = מלכות

= מקוה משהונהיה כל מה שיהיה = 501 = ראש = אשר

= שאר = אך = שתף = 1500 = 501ישראל כל מה שהיה = 956 = ספר התורה

= ספר יום = ספר דורותעם ישראל כל מה שהיה = 1626

= 627 = הויה אם = כל מה שהיה האור

= כל מה שהיה התקון = זכרת

= כתר כל ספר התורה

= חברתי כל ספר התורהישראל כל מה שיהיה = 966 = ספרי התורה

= ספרי יום = ספרי דורות

= היה הוה יהיה שם

= היה הוה יהיה עולם צדקעם ישראל כל מה שיהיה = 1636

= 637 = זכרתי = האור כל מה שיהיה

= כתר כל ספרי התורה

= חברתי כל ספרי התורהישראל כל ההוה = 612 = ברית
= אהיה כל ישראל = 1611 = 612

= עם ישראל הנשמה = משכיל עם ישראל

= האור משכלי = התקון משכלי = קרן תורהעברית = 682 = התעברה

= סוד ברית = סוד ישראל כל ההוה

= נהיה ישראל כל ההוה = אהיה נהיה כל ישראל

= אפס ישראל = קרן פני ישראל

= 1681 = 682 = הנה אנכי ישראל

= הנה היינו ישראל = תורה כל ההוה

= כל יום הוה = מעשה מרכבהכל ימי ישראל = 651 = האלהים

הויה = 26 = כל בית ישראל יחד = 1025

= 26 = אהיה ה...

זוכר = 233 = לברא = תקן לב

= 1232 = 233 = רגל

זוכרת = 633 = גלם = החיים =החכםזכרתי הכל שהייתי = 1427 = 428

= כתוב = בתוכ = בת הויה

זכרתי את הכל שהייתי = 1828 = 829

= כותב את = כתב אות = קרן האותיות

= את בת הויה = את בת כל בית ישראל יחדעורו, אחי ואחיותי. הבה נתעורר מהשכחה הארוכה והנוראית. בא מועד.

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!