Sunday, January 25, 2015

ב"ה

בית הדין של מעלה

העניים, פושטי ידיהם אליך היום הם השופטים הדינים שידונו בענינך מחר. הגאלה באה מהדלים. האביון הוא הדין העליון.
הרי הוזהרת
.

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!