Saturday, January 31, 2015

ב"ה

הישועה

ישועה  = 391 = אנכי הכפרה

זה החילוף שישו מצא. הוא הסתפק בכך, כנראה, ולכן לא הגיע אל הרבדים היותר עמוקים של המילה והשם ישועה.

כדי להגיע לרמות היותר גבוהות, עלינו לדעת כי ערך האותיות ו + ע + ה הוא 81.
מכאן, אנו יכולים להתקדם.

81 = פ"א = ימלא = מלאי = כסא
= לב גלוי = לב הילד = לב ילדה
= השוכן הילד = השוכן ילדה = 1080 = 81
= סוד השופטים = סוד הפשוטים
= נהיה השופטים = נהיה הפשוטים
= להבדיל

לב הילדה = 86 = אלהימ = הטבע
= הלב גלוי = חסד דוד
= אוהב חסד = דוד כנסת ישראל
= 1085 = 86 = אוהב כנסת ישראל
= אגוד כנסת ישראל = כולל = כלול

[אמרתי לכם כי יש בשמים כל מיני כוללים :0]

כמו כן, עלינו לדעת כי:

ש = 300 = כפר = הכרעה = לרע
= מסר = לסיר = ליסר
= יצר = מכל דור 

יש = 310 = הכפרה = שבח = חשב

לכן:

ישועה = 391 = אנכי הכפרה =
= לב גלוי הכפרה
= חשב לב הילד = שבח לב הילד
= חשב לב ילדה = שבח לב ילדה
= חשב לב  גלוי = שבח לב גלוי
= לב הילד יכפר = לב ילדה יכפר

הישועה = 396 = לב הילדה יכפר
= לב הילדה הכפרה

לב ילדה הוא הכלי הכי יקר בבית המקדש. הוא גם השופט העליון. המוצא את הילדה הבודדות ביער מצא את הקדוש ברוך הוא, כמו שלימד הבעל שם טוב.
מכל משמר שמרו על לבבות בנות ישראל.

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!