Wednesday, January 07, 2015

ב"ה

דוד

רבנו מכירים את החלופים היותר נראים לעין לשם דוד. לדוגמה: יד, אוהב, אהוב.
בע"ה, נראה כאן חלופים יותר נסתרים היכולים לעזור לנו לראות את אמת הגאֻלה
[= 44 = הלֵדה = לבבי = בלבי = יו"ד ה"א ו"ו ה"א].

בכל מקום בו כתובה אות סופית, הכוונה היא לערך האות הסופית.

דוד = 14 = הגו = גוה = התרבות
= 1013 = 14 = הוא אתם
= בני ספר תורה = הבנה ספר תורה
= הקבוץ = בת תורה = את הרה בת
= צאצאי הטמונים בגופי

דויד = 24 = אנשים אמתיים
= 2022 = 24 = התרבותי
= 1023 = 24 = בית תורה
= תורה בתי = את הרה בתי
= התורה בתה = בת הדורות
= התורה אתו = בת היום
= ההוגה = גויה = הגוי
= בני ספרי תורה = הבנה ספרי תורה

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!