Friday, January 09, 2015

ב"ה

משה רבנו

משה = 345 = ילדים לומדים = 1344 = 345
= הספר


רב = 202 = ארא

נו = 56 = נאה = נדב = כשהיינו ילדים
= 1055 = 56 = את ילדים


רבנו = 258 = חרנ = רחמי = וארא כל
= ארא כלו = כל ראשון = 1257 = 258
= כל עולם אשר = במדברי = הוא מדבר
= מדבר בי = ארא כשהיינו ילדים


משה רבנו = 603 = גם = בני ישראל
= ארא כשהיינו = ארא כסא ישי
= בראת = תברא

= העלץ כשהיינו ילדים ישראל = 2601 = 603

כלנו זוכרים כשהיינו ילדים = 2004 = 6
= ו = העלץ = הקרן = בד = ה"א = גג
= דב


כשהיינו ילדים במדבר = 1303
= 304 = בני ישראל יודעים
= שד


אל תפחדו משדים!

אנחנו זוכרים כשהיינו ילדים = 2013
= 15 = י-ה 


ישראל זוכרים כשהיינו ילדים = 2439
= 441 = אמת


כלנו ילדים = 760 = עצם = עם נולד
= עם יודע = עם מוליד = עצרת
= קימים = דמיון = נין
= בני ישראל יודעים את הכל = הטמון
= אוהב שעשוע = הצוחק על המות
= כל זכרונותי כבר כתובים במקראות
= 2758 = 760 = בן נח = כל דורך


עצם מעצמי! 

עלינו לפרש את כוווול מה שלמדנו בתורה שוב - והפעם ממבט שלנו כשהיינו ילדים. ותזכרו כי כל הדמויות הגדולות בתורה הם גם ילדים.
:0)

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!