Tuesday, May 02, 2017

ב"ה

אחרי מות

אחרי = 219 = טהרה = דירה
 = ארחי = יארח = ראי האב
= ראי הבא = ראי את האם
= 1218 = 219

מות = 446 = האמת = תמו
= קציר אמה = וינפש = את היהודיה
= את מאד = את אדמ = היהודיות

באחרית = 621 = היום = הדורות
= ראיתי = חגים = חג האם = חג עמך
= העתיקה הקדושה עמך
= חג אב ואם

אחרי מות = 665 = הימים = ארחי היהודיות
 = אם נבואה = אם כל בית ישראל עולם שמחה
= 2663 = 665 = אם כל בית ישראל עולם גשמי
=  עלס שרה = סלע שרה = ארחי האמת

שבת = 702 =  בת מכל דור = בן = ברך
= יום כוללJoin the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!