Monday, May 22, 2017

ב"ה

הויה היא אם ובת

י = 10 = אם ובת = 1009 = 10

יא = 11 = וה = העתיקה הקדושה = 1010 = 11

הוה = 16 = היא

גלגול = 72 = חסד = כנסת ישראל
= 1071 = 72

בת = 402 = מרכא כפולה = גלגול של

בית = 412 = בתי = גלגול שלי


הויה = 26 = היא אם ובת = 1025 = 26
 = אם כל בית ישראל הקדושה
= 2024 = 26
 = בת ברית העתיקה הקדושה
 = כל בית ישראל יחד

הויה היא אם ובת = 1051 = 52
=  הויה הויה
=  אליהו = ישעיהו בן אמוץ = 2050
 = 52 = הויה כל בית ישראל יחד
 = הויה אם כל בית ישראל הקדושה

אלהים = 646 = כתר הויה = מדברת
=  היהודיה אם
= יהודיה עתק אם ובת הויה
= 1645 = 646

האלהים = 651 = כל אם
= היהודיה עתק אם ובת הויה
= 1650 = 651

זאת האמת שהרבנים הסתירו.

יהודיה = 40 = גואל = גא אל = הויה הגו
= יד הויה

היהודיה = 45 = מה = מאד = חוה הויה
 = הויה הוגה

אמת = 441 = היהודיות

האמת = 446 = היהודיות

מלך = 570 = עתק

עתק של הויה = 926 = שם הויה = ההריון

המשיח = 363 = חדוש היהודיה = שיח היהודיה

בראשית = אשרי בת = זאת שרה

הויה שם היהודיה - כל יהודיה. הרבנים מרדו באלהי ישראל כי בקשו לשלוט. עלינו לחזור את דת משה המקורית.

משה = 345 = אל שדי = שליה = היהודיה מכל דור

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!