Tuesday, May 23, 2017

ב"ה

חכמת הלב ושכל = בית המקדש

חכמת לב = 500 = ך = שר = על כל שכל
=  שכל על כל = עפר אדמה המלכה
 = עפר אדמה מיכל = נולדתי = יודע קדשו
=  קדשו מוליד = מוליד שמי השמים בארץ
 = 2498 = 500 = עלץ בת אמנו = 1499
= 500 =  את גופי = אנכי ישעיהו חי
=  אנכי ישעיהו בהוה

שרה = 505 = חכמת הלב = חכמת לשון
= 1504 = 505 =  הלכה למעשה
=  החקים העליונים

שכל = 350 = שמי = עפר = ספרי
 = משבח = זער נביאי = עזר הנביאה

השכל = 355 = מחשבה = המשבח
 = שנה = פרעה = העפר

חכמת לב ושכל = 856 = כל ציון
=  כל משכילות = אדמתנו עפרה

חכמת הלב ושכל = 861 = ראש השנה
=  אשר נשי = ראש המחשבה = האשר השכל
 = אשרה השכל = בית המקדש = המקדש בתי
=  תדלי בתי = ילדת בתי

ציון = 806 = דרך ארץ = 1805 = 806
 = משכילות

חכמת הלב והשכל = 866 = סוף
=  ציון עולם גשמי = 1865 = 866
=  ציון עולם שמחה = משכילות עולם שמחה
 = משכילות עולם גשמי = דרך ארץ עולם גשמי
= 2864 = 866 =  דרך ארץ עולם שמחה

סוף דבר = 1072 = 73 = גמל = עג
 = חכמה = הנביאה = נביאי

האומר כי בית המקדש אינו עומד על כנו, מעיד בכך כי אין לו חכמת הלב ואינו יודע כי כל עפר הארץ הוא-הוא שכל. לכן, הוא לא נוהג בדרך ארץ. עיניו אינן בראשו, ראשו אינו על כתפיו ורגליו אינן דורכות על אדמת קדש. הוא אינו יודע הלכה למעשה כי אין בלבו חכמה וזאת טפשות, ואף סכנה ממשית, ללמוד תורה ממנו.


Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!