Thursday, May 11, 2017

ב"ה

בית המקדש כבראשית

בחלופים הבאים בכל מקום בו אות סופית כתובה, הכוונה האי לערך של האות הסופית

שחרית = 916 = ביוץ = אב בראשית = בא בראשית

בראשית = 913 = אשרי בת = כל הרחמים
 = תקון עולם = 1912 = 913
= זאת שרה = זאת חכמת הלב
= זאת הלכה למעשה = עבר מאם

כבראשית = 933 = חזה בראשית = חוגג בראשית
= זכרון = עולם ברכה = זכר עולם
= חזה תקון עולם = 1932 = 933
= יקום דבר העתיקה הקדושה
= קיום דבר עתיקה הקדושה
= זכרת שמי שמים
= כתר שמי השמים כל ספר התורה
= 2931 = 933
= שמי השמים כל ספר התורה יורדת

עדן = 774 = בת שבע = יד ימין = לדת זרע נביא
= אשתי ובנה = נולדים עד = נולדים בחסד

מקדש = 444 = תלדי = ילדת
= רזי ההריון מכל דור
ההריון דבר העתיקה הקדושה מכל דור
= 2442 = 444 = בת לבי

בית מקדש = 856 = תלדי בתי = ילדת בתי
= את היודלת = היולדת ישעיהו = תמה אתי
= כל ציון = כל משכילות = קדוש היהודיות
= היהודיות קדשו = היהודיות שמי השמים בארץ
= 2854 = 856 = האמת שמי השמים בארץ

בית המקדש = 861 = תדליה בתי = ילדתה בתי = רחם אמי
= תבל משפט עדן עיר ציון = הוא המקדשת
= שבת בירושלים = בן בירושלים

המילה גאלה אינה כתובה באות ו בעברית נכונה

הגאלה = 44 =  הלדה = יוד הא וו הא

בית המקדש מעולם לא נחרב ועד עולם לא יחרב. בית מקדש הוא כל לדה של היהודיות. העקר לעשות זאת . ביודעין. על כל יהודיה לדעת זאת - כי זאת הגאלה ממש

היהודיה = 45 = מה = מאד = הויה הוגה
= חוה הויה = אחוד הויה = אחוד הקדושים
= 1044 = 43

חכמה = 73 = ע"ג = הנביאה = נביאי = כח היהודיה
= יחוד היהודיה =  

חכמת לב = 500 = ך = נולדתי
= כל ולד קדוש

חכמת הלב = 505 = שרה = הלכה למעשה
= החקים העליונים = 1504 = 505

נבנה = 107 = ביצה = הוא הנולד = הוא נולדה
= הארץ = 1106 = 107

בית המקדש נבנה = 968 = הארץ בית המקדש
= 1967 = 968
 = עולם צדק כל חי = שם כל חי
=  אם כל חי ירדה ועד

טוב ורע = 293 = טוו עבר = הפרח
= אנכי רואה = רואה כסא
= כסא עם ישראל = 1292 = 293

המלה עבר ברחם מנקדת בקבוץ, לא בשורק, בלי האות ו - כך: עֻבָּר

על בנות ישראל לדעת איך בונים גוף עבר ולעשות כן כרצוננו. רזי ההריון אינו אמור להיות נסתרים מאתנו

רזי = 217 = דבורה = הזהר = דבר העתיקה הקדושה
= 1216 = 217
שרה יולדת = 955 = השמים = הספרים
= אדם זרע נביאי
= אם כל בית ישראל כל זכר נביאי
= 1954 = 955
= חכמת הלב יולדת = הלכה למעשב יולדת
= לדותי החקים העליונים
= ילדי אתך = אץ מיד

רזי ההריון = 1143 = 144 = מקד
= דלקי = הדלקה
= ההריון דבר העתיקה הקדושה
= 2142 = 144  
 
בברכות!

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!