Thursday, May 18, 2017

ב"ה

ספר היחושים

בתורה המילה המילה "יחס" מאויתת יחש.

ספר = 340 = זרע נביא = אני בזרע
 = בני זרע העתיק הקדוש = 1339 = 340
 = זרע חנה = עזר חנה = נביאה הויה מדבר
 = הנביא הויה מדבר = כל חכמה דבורה
 = ענג דבורה = כל חכמה דבר העתיקה הקדושה

הספר = 345 = משה

יחושים = 934 = אשה חיים = זכרת קרן אשה
= 1933 = 934 = קרן זכרון

היחושים = 939 = הברית החדשה
=  קרן הזכרון = 1938 = 939
= הזכרון העתיק הקדוש

נביא = 63 = בני העתיק הקדוש = 1062
= 63 =  חנה

חנה הנביאה = 136 = קול = חזקיהו
 = ממנו = עולל

יחוש משה = 669 = ספר היחוש
= אם כל חי

ספר היחושים = 1279 = 280 = יער = עיר
 = ספר הברית החדשה = הברית החדשה זרע נביא
 = הרה הבת החדשה זרע נביא
 = הרה הבת החדשה זרע חנה
 = רזי נביא = נביא דבורה = דבורה ובנה
= רזי חנה =  חנה דבורה

דוד = 14 = יד = הגו = בת תורה
= 1013 = 14 =   את הרה בת

עיר דוד = 294 = ספר דוד היחושים
= 1293 = 294 = מלכיצדק = מלכי צדק
= מלכי נולד בארץ = הוא הגיע נודל בארץ
= יודע המלכה בארץ

בת כל הנביאות = 926 = שם הויה
= אמהות הנביאות = האמהות נביאות
= תפלותי

בת כל הנביאות נולדה = 1021 = 22
= חי כל בית ישראל = אתכם = כתר ישעיהו
= ישעיהו יורדת = את יורדת = יחד

כל הצדיקים נולדים = 1569 = 570 = מלך = לי לך
 = כל הצדיקים מולידים = כל הצדיקים עמך מול דוד
= כל הצדיקים מלכים

כל הצדיקים נולדים בהוה = 1587 = 588 = מלך חי

כל הצדיקים נולדים יחד בהוה = 1609 = 610
 = ים = האדם = עמך = קבוץ אם

כל הצדיקים נולדים ביחד בהוה = 1611 = 612
=  ברית = קרן תורה = הרה בתJoin the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!