Saturday, January 07, 2017

ב"ה

החזרה בתשובה של השטן הוא התקון האחרון

עד עתה ראינו מספיק נפלאות ודברים מזעזעים כדי להיות מסוגלים לקבל את האמת לאמתה. אנחנו רואים את החזרה בתשובה של השטן שתמגר את כל רשע לא רק בדור שלנו, לא רק בעולמנו - אלה בכל הדורות ובכל המקומות בכל הבריאה. התקון הוא תקון כולל – הכולל כל מקום, כל זמן – הכל מכל כל.

בכל מקום בחלופים הבאים בו כתובה אות סופית, שם הכוונה היא לערך של האות הסופית.

שטן = 1009 = 10 = י' = אט = בח = גז
= דו = הה = אם ובת = גם אתה
= אתה משה רבנו = אתה רחמי משה
= אתה רחמי הספר = עלץ קבוץ
= 2008 = 10 = הדרך מכל דור
= נחמות שרה = דרש הלכה למעשה
= דרש החקים העליונים
= הלכה למעשה נחמות
= החקים העליונים נחמות

השטן = 1014 = 15 = יה = קרן דוד
= עלץ דוד = קרן הגו = עלץ הגו
= גוו = אתם אחד = דרשה הלכה למעשה
= דרשה החקים העליונים
= הלכה למעשה הנחמות
= החקים העליונים הנחמות = 2013
= 15

של = 330 = שיהיה = יהיה מכל דור
= הוא חי מכל דור = הוא בהוה מכל דור
= בקרב הויה = בקרב הקדושים
= 1329 = 330 = בקרב המשלמים
= אשר תחיתי

של השטן = 1344 = 345 = משה
= הספר = עלץ פרדס = שליה
= אשר תחיתי באהבה

החזרה = 225 = הכר = היורד
= הדיור = הטוהר = דבר חוה
= עולם חדש מופיע = 1224 = 225

תשובה = 713 = שבתאי = יגן = אבין
= עלץ תשבי = 1712 = 713 = עלץ שבתי
= חג שבת = בן העתיקה הקדושה
= שבת העתיקה הקדושה
= ברך העתיקה הקדושה

התשובה = 715 = הקים = הקדום
= תורה בארץ = 1714 = 714
= עלץ העולם הבא = עלץ האב דברך
= שבת אחד

החזרה בתשובה = 940 = מקף = מצרים

החזרה בתשובה של = 1270 = ארע
= לאמר = ירמיהו

החזרה בתשובה של השטן = 1285 = 286
= פור = האפר = רפאה = הפאר

תקון = 1206 = 207 = אור = זקק
= על הארץ = צו המלכה העתיקה בקדושה
= סוד עלץ וצהלה = הקהלה בניה
= דבר העתיק הקדוש = העתיק הקדוש מופיע

תקון השטן = 2220 = 222
= ברכ = רכב = כבר
= הבירה = ספר דברי הימים
= 1221 = 222

תקון כולל = 1292 = 293 = טוב ורע
= כל גמר = אנכי רואה = כסא עם ישראל
= תקון הטבע = התקון קבוץ כנסת ישראל
= 3290 = 293 = תקון לב הילדה

תקון כולל הכל = 1347 = 348 = חמש
= שמח = אנכי רואה הכל  = אנכי רואה כלה

התקון = 1211 = 212 = האור = רואה
= עם ישראל = כל כתר ישראל
= כל כתר אמך

התקון הכולל הכל = 1357 = 358 = נחש
= משיח  = השמחה = את ספר התורה
= ישעיהו ספר התורה = את ספר דורות
= ישעיהו ספר דורות
= אהיה ספר התורה ממש
= היו ספר דורות ממש

את ספר הדורות = 1362 = 363 = המשיח
= משה חי = משה בהוה
= אהיה ספר הדורות ממש
= הויה ספר דורות ממש
= הויה ספר התורה ממש
= הקדושים ספר התורה ממש
= כל בית ישראל יחד ממש ספר דורות
= 2361 = 363 = את ספרי תורה
= ישעיהו ספר תורה

ביאת = 413 = את כל ספרי תורה
= ישעיהו כל ספרי תורה = 1412 = 413
= את הוא = הוא ישעיהו = ישעיהו בטא
= ישעיהו בי

התקון האחרון = 2131 = 133 = יְהֹוָה
= י שוא נע ה חלם ו קמץ ה

לשם יחוד העתיק הקדוש, ברוך הוא, עם שכיתנו העתיקה הקדושה,
ברוכה היא, בשם כל עם ישראל. עולם שכלו טוב נולד. בן יהוה נולד.

בן יהוה נולד = 818 = שבת יהוה הוה עד
= תחית

המתים = 1055 = 56 = נ"ו = נאה = התמים
= נדב = כלו = ליהוה = השטן באהבה יהוה

התגברנו = 666 = כל התורה = כל יום
= האדם כלו = עמך כלו = עמך התמים
= 1665 = 666 = אם אדני = הלל אם
= כל דורות = התורה אוהבי יהוה
= התורה ידי יהוה = צחוק אמהותי
= אלהים חוגג = עלץ מתגבר חוגג

בָּרוּךְ אַתָּה יְהֹוָה אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם, שֶׁהֶחֱיָנוּ וְקִיְּמָנוּ וְהִגִיעָנוּ לַזְּמַן הַזֶּהJoin the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!