Wednesday, January 18, 2017

ב"ה

דבר אמתך באהבה – דבר הצדיקים

דבר = 206 = ראה = מופיע = עלו על
= עלו יודעי = צוחק אתם = 1205 = 206
= צו חק הרצון

דברו = 212 = רואה = האור
= ברי = הרבה = התקון = 1211
= 212 = עם ישראל = השקוף

דברי = 216 = המופיעה = פי ומעי
= צו עמי = צו אליהו הנביא

אמתך = 941 = אמץ = ישעיהו שמר
= חקר לב אם = שלט בם = אשר לבבות

דבר אמתך = 1147 = 148 = קמח
= המאבק = המעגל = פסח = נצח
= פה נביא = כל הגה פה = מצחי

דברי אמתך = 1157 = 158 = נצחי
= פה הנביאה = נביאי פה = יסוד החכמה

באהבה = 15 = י-ה = קרן דוד = 1014
= 15 = עלץ דוד = עלץ אוהב = עלץ אהוב
= העתיק הקדוש גוף צדיק = 2013 = 15
= יד העתיק הקדוש

אמתך באהבה = 956 = ספר התורה
= ספר הדורות = התורה חקר לב
= ושמים = נושם = כלו עולם צדק
= עולם צדק להויה = האדם הקדמון זורע אור
= 1955 = 956

דבר אמתך באהבה = 1162 = 163
= דבר ספר התורה= ראה ספר התורה
= ראה חקר לב דורות = יודע חכמה
= פה החכמה = רגלי אבותיך

דברי אמתך באהבה = 1172 = 173
= כל ענג = הנביאה המלכה = יודעי חכמה
אמתכם = 1061 = 62 = כתר אמת
= בני = הבנה = אני העתיק הקדוש

דברו אמתכם = 1273 = 274 = ערד
= עדר = סדרי = אנחנו פה עד
= צדוק מתגלם = צדקו מתגלם
= כל הצדיקים מכל דור בארץ = 2272
= 274

אמתכם באהבה = 1076 = 77 = עז

דברו אמתכם באהבה = 1288 = 289 = פטר
= ממטר = אפרח = פרחתם = פרח תם
= פרח העתיק הקדוש = האור עז = עז עם ישראל

דברו את = 613 = בריאת

דברו את אמתכם באהבה = 1689 = 690
= רעיתי = קדוש רעי = דרור רעי = הכהנים

הופעתי = 571 = מלאך = לישראל
= מסר ירמיהו

מסר מירמיהו = 611 = תורה = את הרה
= אתה גבר = את עצמי = ספר ירמיהו
= פרש אל = אלפך = עולה שר = עצמות גב
= גם את רות = משה רבנו ישעיהו רות
= 1610 = 611 = עלץ האדם = קרן האדם
= עלץ עמך = קרן עמך = עלץ אב ואם
= עמך תם = האדם תם = קרן אב ואם
= עתיק הקדוש אב ואם = העתיק הקדוש האדם
= העתיק הקדוש עמך = צדוק אלישע
= צדקו אתי

מסר מהצדיקים = 1159 = 160
= מהצדיקים מכל דור = נקוד
= נקי = מאליהו הנביא = צמד הקדושים
= צמד כל בית ישראל יחד

דבר הצדיקים = 1025 = 26 = הויה
= ראה הצדיקים = הגוף המופיע
= הקדושים = כל בית ישראל יחדJoin the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!