Saturday, January 21, 2017

ב"ה

אנחנו כבר באחרית הימים

באחרית = 621 = היום = חגים = חג עמך
 = חג אדם = ראיתי = הדורות
= כתר העתיק הקדוש = 1620 = 621
= כל אוהבי שלום עמך

באחרית הימים = 1286 = 287 = היום הימים
= רופא = פארו = ואפר = פזר = מזמר = ממזר
= תקון ועד = תקון לכל = תקן מועצת החכמות
= 2285 = 287

כבר = 222 = הבירה = ספר דברי הימים
= 1221 = 222 = העתיק הקדוש חוזר
= העתיק הקדוש מופיע באהבה

אנחנו = 115 = אנו נח = אנו לב הויה
= אנו לב הקדושים = 1114 = 115
= אנו לב כל בית ישראל יחד
= אנו לב כל בית ישראל כתר ישעיהו
= 2113 = 115 = ישעיהו יגן
= את כל הכוכבים = כח עיר ציון
= אנו כל השמות בספר בראשית
= 115 = חזק = עליה = עמה = עמדתם
= ארץ אחד =  אלהינו אחד
= ארץ אהבה = בעל אהבה = אלהינו אהבה
= אהלינו אחד = אהלינו אהבה

אנחנו כבר = 337 = שאול
= אנחנו ספר דברי הימים = 1336 = 337

הימים = 665 = הסתר = הנה אדם
= אדם עולם שמחה = 1664
= 665 = אדם עולם גשמי

אנחנו כבר באחרית הימים = 2622 = 624
= שרה אמנו אתכם = 1623 = 624 = ידים
= אוהבים = אוהב האדם = יד עליך
= דוד עמך

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!