Sunday, January 01, 2017

ב"ה

סדר האותיות הנכון הוא תחית המתים

בכל מקום בו אות סופית כתובה בחלופים הבאים, שם הכוונה היא לערך של האות הסופית.

אותיות = 823 = אור יום = תקון התורה
= 1822 = 823 = אבירים = אברי האדם
= גוף דוד = תורת עליון

האותיות = 828 = אור היום = ראיתי אור
= ראיתי תקון = 1827 = 828 = האבירים
= גוף חוה = גוף עולם חדש = תורת העליון


סדר אותיות = 1087 = 88 = פח
= נגלה = החנכה

סדר האותיות = 1092 = 93 = צבא
= חגי כנסת ישראל

סדר האותיות הנכון = 1873 = 874
= הצבא נכון = הויה מרחם
= הויה במרום = הקדושים במרום
= מרחם הקדושים = חג תומר דבורה
= חג משה קורדברו = תחית המתים

סדר האותיות בכל ספר התורה = 2100
= 102 = ארץ = 1101 = 102 = כל לב חוגג
= כל לב חזה

סדר האותיות בכל ספרי תורה = 2105
= 107 = הארץ = 1106 = 107
= כל הלב חוגג = כל הלב חזה
= סוד יחידה

כבראשית = 933 = חזה בראשית
= חוגג בראשית = אחוה בראשית
= זכרון = זכר עולם = אשתי ברכה
= אשתי ספר דברי הימים = 1932 = 933
= העולם ספר דברי הימים
= בכל דברי הימים = אליהו דברי הימים

סדר האותיות בכל ספרי תורה כבראשית
= 3038 = 41 = אלי = לוה = גחל
= מקץ = 1040 = 41 = קמץ = מעלץ
= מקרן = קרן אבותיכם = 2039 = 41
= יהיה קיץ = יהיה חג = חג יהודה
= ספר מלכים = הארץ כבראשית

סדר האותיות בכל ספרי התורה כבראשית
= 3043 = 46 = אליה = יציב כבראשית
= 1045 = 46 = תקנת את גיהנום הגו
= היודע שמים = היודע ספר האדם = תהלים

סדר האותיות הנכון של התורה = 2819
= 821 = הצדיקים אתם = 1820 = 821
= העליון = יקום עלה = בן דוד עלה

את יודעת את = 1292 = 293 = הפרח
= אנכי רואה = כסא עם ישראל
= אנכי עם ישראל = טוב ורע

את יודעת את הסדר הנכון של אותיות התורה
= 4111 = 115 = הנס = עליה = עמה
= אנחנו = חזק = חג בארץ
= גופי הוה = היא גופי = זוג גופי
= עתיקה הקדושה בארץ = 2113
= 115 = על יד העתיק הקדוש
= 1114 = 115 = כל היכל
= אמנו בהוה

תצפו לראות שנויים גדולים ומשמחים במסלולי הכוכבים, חקי הטבע ובטיב כל חמר. יקום זה עלה לשמים.

יקום זה עלה לשמים = 1813 = 814 = הגוף
= צדיקים = האדם צוחק = צו חק עמך
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!