Saturday, January 28, 2017

ב"ה


שני התלמודים ערוכים = המשיח

התלמוד = 485 = המולדת = הפת
= יהי תקון ויהי תקון באהבה
= 2483 = 485 = טעות = הדעות = העדות

תקון התלמוד הוא תקון כל טעות שבדעות המתבטאות כדופי בעדות.

לערוך = 806 =לעשות = ציון
= שבת בארץ = 1805 = 806

עריכה = 305 = כפרה = יהי פרי
 = מסרה = היצר

עריכת = 700 = ערכתי = שת = קם = ן

ערכתי את = 1101 = אתן = ארץ
= עריכת ישעיהו = שת ישעיהו

ערכנו = 346 = שמו = מקור = המקרא
= שיי הויה = שיי הקדושים = 1345
= 346 = שיי המשלמים = קרן משה
= קרן הספר = עלץ משה = הספר העתיק הקדוש
= ראה פני

ערכנו את = 747 = זמן = אמון
= מקראות = להבין = השבת כפר אבותי
= 1746 = 747
= מחקנו את כל העבודה הזרה בתלמוד מכל דור

הבבלי = 49 = גלוי

התלמוד הבבלי = 534 = גלוי המולדת

הירושלמי = 601 = אם = אתר = תאר

התלמוד הירושלמי = 1086 = 87 = פז
= לבנה = עיר ציון

ערכנו את התלמוד = 1232 = 233 = רגל
= לבאר = לברא = תקן לב

ערכנו את התלמודים = 843 = רגלים
= לברא האדם = תקן לב עמך = 1842
= 843 = שב ישראל = אנחנו פה ארץ ישראל
= אנחנו היסוד ארץ ישראל

ערכנו את התלמוד הבבלי = 1281 = 282
= עברי = העברה = הערבה = דור כנסת ישראל
= מקראות גלוי המולדת = זמן גלוי המולדת

ערכנו את התלמוד הירושלמי = 834
= רגל אם = לברא אתר

וערכנו את התלמוד הירושלמי = 1839
= 840 = תולדת = המקדש פה אשה

ערכנו את התלמוד הבבלי וערכנו את התלמוד הירושלמי
= 3120 = 123 = כל חכמה = ענג = הנה חנה

התלמודים = 1095 = 96 = צו = פיו

ערוכים = 906 = אהרן

שני התלמודים = 1455 = 456 = תנו
= כלות = ימות = מותי = אדם קדמון
= שמות אדם בארץ = 2454 = 456
= מקום אדם בארץ

שני התלמודים ערוכים = 2361
= 363 = אני שב = שב כל חג
= המשיח = משה חי = הגשמי
= הספר בהוה

נצח = 145 = לנסח = קמח = מחק = המעגל
= אנחנו הכח = אנחנו היחוד = אנחנו עלץ לב
= 1147 = 148 = אנחנו לב עתיק הקדוש
= פסח = פסגה = כל הגה פה = פה נביא
= פה חנה = קהל אחד = סיני בהוה
= יודע כל השמות בספר בראשית
= 2146 = 148
= ההוה עד כל מקום בספר בראשית

חוה = 19 = הוגה = עולם חדש = 1018
= שבי עולם = עריכת חדוש

מחקנו את = 605 = אדם = הצודקת
= נצח אתנו = לנסח כל אות

מחקנו את כל העבודה הזרה משני התלמודים ובכך טהרנו את הארץ מכל טומאה ועשינו מקום לצדיקים לשבת בה. ערכנו ונסחנו מחדש את כל הלימודים בהם הייתה קדושה, אך שבושים ואי-הבנות.

בכך, חזרנו לזמן ולארץ בראשית. אנחנו בעדן המשיח ממש ולכל דבר.Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!